جستجوگر شماره تلفن، دورنگار و رایانامه اساتید و کارکنان دانشگاه سمنان

تلفنهای ضروری سمنان

ردیف عنوان شماره
1 آتش نشانی 33222223
2 آژانس درب دانشگاه 31532444
3 آژانس بهارستان 33457000
4 آژانس همشهری 33444666
5 مرکز فوریت های دانشگاه 31536000
طراحی و تولید: مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه سمنان
Copyright @ © 2021 Semnan University   118.semnan.ac.ir - All rights reserved