جستجوگر شماره تلفن، دورنگار و رایانامه اساتید و کارکنان دانشگاه سمنان

جستجوی پیشرفته

نتیجه جستجو

پست سازمانی واحد سازمانی زیر واحد داخلی مستقیم فکس رایانامه نشانی توضیحات گزارش اشتباه
کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی انبار مواد دانشکده دامپزشکی 2633 31532633 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی آزمایشگاه پیشرفته 2635 31532635 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی آزمایشگاه تجزیه خوراک و شیمی مواد 2638 31532638 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی آز محلول سازی 2631 31532631 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی آز هیستو تکنیک دانشکده دامپزشکی 2643 31532643 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
هیات علمی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم پایه 2613 31532613 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
هیات علمی-معاون پژوهش و فناوری دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی درمانگاهی 2612 31532612 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
اتاق اساتید دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی 3011 31533011 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
هیات علمی - مدیر گروه آموزشی پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 2614 31532614 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی آزمایشگاه میکروب شناسی مواد غذایی 2637 31532637 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
هیات علمی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی 2621 31532621 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
نیروی خدمات بیمارستان دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی آبدارخانه دانشکده 33362752 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
مدیر داخلی بیمارستان دامپزشکی دانشکده دامپزشکی بیمارستان دامپزشکی دانشگاه سمنان 33362752 سمنان میدان امام حسین جنب بانک سپه
هیات علمی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی 2647 31532647 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
مدیر گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی 2605 31532605 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
معاون پژهشی و فناوری دانشکده دانشکده دامپزشکی معاون پژهشی و فناوری دانشکده 2603 31532603 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
دفتر ریاست -کارشناس مسئول دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دفتر ریاست - امور پژوهشی 2626 31532626 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
مدیر گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم پایه 2606 31532606 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
هیات علمی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 2624 31532624 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
کارشناس آزمایشگاه میکروب شناسی و ویروس شناسی دانشکده دامپزشکی آزمایشگاه میکروب شناسی 2632 31532632 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی آزمایشگاه بیوشیمی 2634 31532634 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
کارشناس آزمایشگاه بیوشیمی دانشکده دامپزشکی آزمایشگاه بیوشیمی 2635 31532635 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
هیات علمی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 2618 31532618 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی آزمایشگاه انگل شناسی 2640 31532640 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
مسئول سالن جلسات -کارشناس مسئول دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی سالن جلسات دانشکده دامپزشکی 2629 31532629 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
هیات علمی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی 2622 31532622 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
هیات علمی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 2623 31532623 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
امور عمومی دانشکده دامپزشکی امور عمومی 2630 31532630 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
مسئول آموزش گروههای آموزشی دانشکده دامپزشکی دبیرخانه و انجام امور گروههای آموزشی 33664891-3 شهمیرزاد - آموزشکده دامپزشکی
هیات علمی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی 2616 31532616 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
هیات علمی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 2647 31532647 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
مدیر گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 2607 31532607 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
انجام امور آموزش دانشکده دامپزشکی آموزش 2610 31532610 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
هیات علمی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی درمانگاهی 2612 31532612 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
معاون پژوهشی و فناوری دانشکده دامپزشکی معاون پژوهشی و فناوری 2602 31532602 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
هیات علمی - مدیر گروه آموزشی پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 2608 31532608 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
هیات علمی - مدیر گروه علوم دامی و صنایع غذایی دانشکده دامپزشکی گروه علوم دامی و صنایع غذایی 2636 31532636 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
هیات علمی - مدیرگروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 2607 31532607 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
هیات علمی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشي بهداشت و بيماري آبزيان 2622 31532622 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
نیروی خدمات دانشکده دامپزشکی آبدارخانه دانشکده 2620 31532620 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
هیات علمی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 2617 31532617 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
هیات علمی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم پایه 2619 31532619 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
نیروی خدمات دانشکده دامپزشکی آبدارخانه دانشکده 2620 31532620 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
هیات علمی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم پایه 2614 31532614 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
هیات علمی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم پایه 2624 31532624 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
ریاست دانشکده دانشکده دامپزشکی ریاست دانشکده 2600 31532600 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
کارشناس آزمایشگاه مواد غذایی و میکروبیولوژی دانشکده دامپزشکی آزمایشگاه مواد غذایی و میکروبیولوژی 2637 31532637 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دامپزشکی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دامپزشکی 2601 31532601 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
هیات علمی دانشکده دامپزشکی گروه پاتوبیولوژی 2618 31532618 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
عامل مالی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی 2604 31532604 پردیس 1- دانشکده دامپزشکی
تالار دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی 2647 31532647 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
دبیرخانه و کارشناس گروههای آموزشی دانشکده دامپزشکی آموزش دانشکده دامپزشکی 2611 31532611 پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
طراحی و تولید: مدیریت فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
Copyright @ © 2022 Semnan University   118.semnan.ac.ir - All rights reserved