کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 3300 و یا شماره مستقیم 33654100 را شماره گیری فرمایید.

 نام خانوادگی
 نام
 نام واحد سازماني
 پست سازمانی
 نام زیر واحد
 تلفن داخلي
 تلفن مستقيم اول
 تلفن مستقیم دوم
 دورنگار
 پست الکترونیکی
 گروه آموزشی
 توضیحات
 آدرس
نوع جستجو و     یا
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .