کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری نمایید.

گزارش نادرست بودن تلفن و یا تغییر تلفن
 نام و نام خانوادگی فردی که تلفن آن نادرست بوده :  *
 نام و نام خانوادگی فردی که تلفن آن تغییر یافته است :
 
 شماره تلفن ناصحیح :
 *
 شماره تلفن صحیح :
 
 توضیحات:  
 شماره تماس :
 
   
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .