کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > مراکز تحقیقاتی و پژوهشی > پژوهشکده فناوری های نوین مهندسی عمران
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .