کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه از بیرون دانشگاه عدد3153 و برای پردیس شماره 2 عدد 3152 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > دانشکده ها > دانشکده هنر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

علیرضا لطفی مسئول سایت دانشکده هنر دانشکده هنر دانشکده هنر 4203 31524203 - - alireza_lotfi@semnan.ac.ir - - پردیس هنر - جنب پارک سکان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

محمدرضا دوست محمدی امور عمومی دانشکده هنر دانشکده هنر امور عمومی 4207 31524207 33340061 33340062 - - - پردیس هنر-جنب پارک سکان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

امیر علیان مسئول دفتر ریاست دانشکده هنر دفتر ریاست 4205 31524205 33340062 33340062 a_alian@staff.semnan.ac.ir - - پردیس هنر-جنب پارک سکان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهدی شربتدار علایی کارشناس کامپیوتر دانشکده هنر دانشکده هنر 4226 31524226 - - - - - پردیس هنر - جنب پارک سکان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

علیرضا معماریان مسئول دبیرخانه دانشکده هنر دانشکده هنر 4213 31524213 33340062 33340062 - - - پردیس هنر-جنب پارک سکان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
عبدالحمید مهدوی ریاست دانشکده دانشکده هنر رییس پردیس هنر 4206 31524206 33340062 33340062 a_mahdavi@semnan.ac.ir - - پردیس هنر-جنب پارک سکان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محسن ناصری معاون آموزشی دانشکده هنر دانشکده هنر معاون آموزشی دانشکده هنر 4211 31524206 33340062 33340062 naseri@semnan.ac.ir دانشکده هنر - پردیس هنر-جنب پارک سکان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
غلامرضا سماوی معاون پژوهشی ریاست دانشگاه معاون پژوهشی دانشکده هنر 4202 31524202 - - samavi@semnan.ac.ir دانشکده هنر - پردیس هنر-جنب پارک سکان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
احسان آرمان مدیر گروه صنایع دستی دانشکده هنر صنایع دستی 4223 31524223 33332589 - ehsan.arman@semnan.ac.ir صنایع دستی دانشکده هنر - پردیس هنر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
کاوه سمیعی مدیر گروه معماری ریاست دانشگاه مدیر گروه معماری 4208 31524208 33340057 - k_samiei@semnan.ac.ir معماری دانشکده هنر - پردیس هنر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمود حاجی نصیری مدیر گروه فرش دانشکده هنر مدیر گروه 4224 31524224 33340057 - m_hajinasiri@semnan.ac.ir - - پردیس هنر - جنب پارک سکان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سیروس آقاخانی مدیر گروه نقاشی دانشکده هنر گروه نقاشی 4234 31524234 33325893 - cyrus_aghakhani@semnan.ac.ir نقاشی دانشکده هنر - پردیس هنر - جنب پارک سکان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
فرهاد آل علی مدیر گروه طراحی صنعتی دانشکده هنر طراحی صنعتی 4227 31524227 - - farhadale@semnan.ac.ir طراحی صنعتی دانشکده هنر - پردیس هنر - جنب پارک سکان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محسن ناصری مدیر گروه طراحی و چاپ پارچه دانشکده هنر دانشکده هنر 4304 31524304 - - naseri@semnan.ac.ir طراحی و چاپ پارچه دانشکده هنر - پردیس هنر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهدی مردانی اقدم مدیر گروه عکاسی دانشکده هنر مدیر گروه 4302 31524302 - - m.mardani@profs.semnan.ac.ir عکاسی - پردیس هنر - جنب پارک سکان
[2 3 4 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2017 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .