کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > دانشکده ها > دانشکده هنر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سارا شادرخ معاون آموزشی دانشکده هنر دانشکده هنر 4211 31524211 - - - - - پردیس 2-دانشکده هنر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
بیتا مصباح مصباح عضو هیئت علمی-مدیر گروه پژوهش هنر دانشکده هنر گروه پژوهش هنر 4278 31524278 - - - - - پردیس 2-دانشکده هنر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
احسان آرمان مدیر گروه صنایع دستی و فرش دانشکده هنر صنایع دستی و فرش 4280 31524280 33332589 - ehsan.arman@semnan.ac.ir صنایع دستی دانشکده هنر - پردیس 2-دانشکده هنر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
احسان آرمان هیات علمی دانشکده هنر گروه صنایع دستی 5356 31535356 - - ehsan.arman@semnan.ac.ir صنایع دستی - پردیس هنر-جنب پارک سکان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد آزاد خدمات دانشکده هنر دانشکده هنر 5349 31535349 - - - - - پردیس هنر-جنب پارک سوکان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سیروس آقاخانی هیات علمی دانشکده هنر گروه نقاشی 5368 31535368 - - cyrus_aghakhani@semnan.ac.ir نقاشی - پردیس هنر-جنب پارک سکان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حسین آقایی کارشناس کتابخانه دانشکده هنر کتابخانه 5330 31535330 - - - - - پردیس 2-دانشکده هنر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
فرهاد آل علی مدیر گروه طراحی صنعتی دانشکده هنر طراحی صنعتی 5361 31535361 - - farhadale@semnan.ac.ir طراحی صنعتی دانشکده هنر - پردیس هنر - جنب پارک سکان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
فرهاد آل علی هیات علمی دانشکده هنر طراحی صنعتی 5369 31535369 - - farhadale@semnan.ac.ir طراحی صنعتی - پردیس هنر-جنب پارک سوکان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
عطیه ابراهیمی کارشناس نشریه دانشکده هنر دانشکده هنر 5320 31535320 - - - - - پردیس 2-دانشکده هنر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
دانشکده هنر اتاق خدمات - دانشکده هنر - 4249 31524249 - - - - - پردیس 2-دانشکده هنر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
رضوان احمدی پیام عضو هیات علمی دانشکده هنر گروه فرش 5393 31535393 - - rezvan.a.p@profs.semnan.ac.ir فرش - پردیس هنر-جنب پارک سکان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
رضوان احمدی پیام مدیر گروه فرش دانشکده هنر گروه فرش 5376 31535376 - - - - - پردیس هنر-جنب پارک سوکان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- انتظامات دانشکده هنر انتظامات دانشکده هنر دانشکده هنر حراست نگهبانی 4215 33340066-4215 - - - - - پردیس هنر - جنب پارک سکان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سعید اکبری آهنگری کارپرداز دانشکده هنر - 5384 31535384 - - - - - پردیس 2-دانشکده هنر
[2 3 4 5 6 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .