کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > دانشکده ها > دانشکده مهندسي مکانيک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد آزادی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک گروه طراحی کاربردی 3342 31533342 - - - - - پردیس 1-دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- آزمایشگاه استخراج آزمایشگاه استخراج دانشکده مهندسی مکانیک آزمایشگاه 3339 31533339 - - - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمدرضا آشوری عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک گروه طراحی کاربردی 3364 31533364 - - mashoori@semnan.ac.ir مکانیک - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
فهیمه السادات احمدپناه کارشناس آزمایشگاه مقاومت مصالح دانشکده مهندسی مکانیک کارشناس آزمایشگاه 3368-3305 31533368 33383305 - - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- انجمن علمی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک انجمن علمی 3453 31533453 - - - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی پهلوانی کارشناس مسئول آزمایشگاه سیالات دانشکده مهندسی مکانیک کارشناس آزمایشگاه سیالات 3348 31533348 - - - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
امیر محمد جدیدی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک گروه تبدیل انرژی 3342 31533342 - - - - - پردیس 1- دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علیرضا حاجی علی محمدی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک گروه ساخت و تولید 3362 31533362 - - - - - پردیس 1- دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد علی حاجی موسی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک گروه طراحی کاربردی 3348 31533348 - - m_hajimousa@semnan.ac.ir مکانیک - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سید جمال حسینی دوست کارشناس آزمایشگاه اندازه گیری دانشکده مهندسی مکانیک آزمایشگاه اندازه گیری 3364 31533364 - - - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سید جمال حسینی دوست کارشناس کارگاه جوشکاری دانشکده مهندسی مکانیک کارگاه جوشکاری 3326 31533326 - - - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمدمهدی خطیبی عضو هیات علمی -مدیرگروه طراحی جامدات و طراحی کاربردی دانشکده مهندسی مکانیک گروه طراحی کاربردی 3364 31533364 - - - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمدرضا دوستمحمدیان عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک گروه مکاترونیک 3429 31533429 - - - - - پردیس 1- دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهران رجبی زرگرآبادی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک گروه تبدیل انرژی 3351 31533351 - - rajabi@semnan.ac.ir مکانیک - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
روح الله رفعی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک گروه تبدیل انرژی 3351 31533351 - - rafee@semnan.ac.ir - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
[2 3 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .