کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > دانشکده ها > دانشکده مهندسي مکانيک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
قاسم فولادی ایمانی آبدارخانه دانشکده مهندسی مکانیک آبدارخانه 3405 31533405 - - - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
ابراهیم مرادی خدمات دانشکده مهندسی مکانیک آبدارخانه 3405 31533405 - - - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمدصادق ولی پور ریاست دانشکده مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی مکانیک ریاست دانشکده 3421 31533421 33654262 33654122 aghoddosian@semnan.ac.ir - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علیرضا فرزانه پور مسئول دفتر دانشکده مهندسی مکانیک دفتر ریاست دانشکده 3399 31533399 33654090 33654089 - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
رمضانعلی حاجی قربانی معاون آموزشی دانشکده دانشکده مهندسی مکانیک معاون آمورشی 3418 31533418 33654255 - rhajighorbani@semnan.ac.ir - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
رضا شهریاری پور کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک تحصیلات تکمیلی 3361 31533361 33654270 33654270 - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حسن مالکی کارشناس پژوهش دانشکده مهندسی مکانیک پژوهش 3359 31533359 33654277 33654277 - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد دامغانی نوری مدیر گروه سیالات و جامدات دانشکده مهندسی مکانیک مدیر گروه دانشکده 3360 31533360 33654278 - mnoori@semnan.ac.ir - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
احسان صائمی کارشناس گروه ساخت و تولید دانشکده مهندسی مکانیک دفتر دانشکده مکانیک -آزمایشگاه CNC 3350-3333 31533350 31533333 - - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
امیرحسین نورانیان کارشناس گروه دانشکده مهندسی مکانیک کارشناس گروه 3350 31533350 33654273 33654122 - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی پهلوانی کارشناس آزمایشگاه دانشکده مهندسی مکانیک کارشناس آزمایشگاه سیالات-آزمایشگاه ترمودینامیک 3346-3329 31533346 31533329 - - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمدرضا آشوری هئیت علمی دانشکده دانشکده مهندسی مکانیک هئیت علمی 3364 31533364 - - mashoori@semnan.ac.ir مکانیک - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
فهیمه السادات احمدپناه کارشناس آزمایشگاه مقاومت مصالح دانشکده مهندسی مکانیک کارشناس آزمایشگاه 3368-3305 31533368 33383305 - - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- - آزمایشگاه استخراج دانشکده مهندسی مکانیک آزمایشگاه 3339 31533339 - - - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سید جمال حسینی دوست کارشناس کارگاه جوشکاری دانشکده مهندسی مکانیک کارگاه جوشکاری 3326 31533326 - - - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
[2 3 4 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .