کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > دانشکده ها > دانشکده مهندسي مکانيک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد آزادی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک گروه طراحی کاربردی 2342 31532342 - - - - - پردیس 1-دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- آزمایشگاه استخراج آزمایشگاه استخراج دانشکده مهندسی مکانیک آزمایشگاه 2339 31532339 - - - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمدرضا آشوری عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک گروه طراحی کاربردی 2364 31532364 - - mashoori@semnan.ac.ir مکانیک - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
فهیمه السادات احمدپناه کارشناس آزمایشگاه مقاومت مصالح دانشکده مهندسی مکانیک کارشناس آزمایشگاه 2368-2305 31532368 - - - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- انجمن علمی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک انجمن علمی 2453 31532453 - - - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی پهلوانی کارشناس مسئول آزمایشگاه سیالات دانشکده مهندسی مکانیک کارشناس آزمایشگاه سیالات 2348 31532348 - - - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
امیر محمد جدیدی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک گروه تبدیل انرژی 2342 31532342 - - - - - پردیس 1- دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علیرضا حاجی علی محمدی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک گروه ساخت و تولید 2362 31532362 - - - - - پردیس 1- دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد علی حاجی موسی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک گروه طراحی کاربردی 2348 31532348 - - m_hajimousa@semnan.ac.ir مکانیک - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سید جمال حسینی دوست کارشناس آزمایشگاه اندازه گیری دانشکده مهندسی مکانیک آزمایشگاه اندازه گیری 2364 31532364 - - - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سید جمال حسینی دوست کارشناس کارگاه جوشکاری دانشکده مهندسی مکانیک کارگاه جوشکاری 2333 31532333 - - - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمدمهدی خطیبی عضو هیات علمی -مدیرگروه طراحی جامدات و طراحی کاربردی دانشکده مهندسی مکانیک گروه طراحی کاربردی 2364 31532364 - - - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمدرضا دوستمحمدیان عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک گروه مکاترونیک 2429 31532429 - - - - - پردیس 1- دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهران رجبی زرگرآبادی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک گروه تبدیل انرژی 2351 31532351 - - rajabi@semnan.ac.ir مکانیک - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
روح الله رفعی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک گروه تبدیل انرژی 2351 31532351 - - rafee@semnan.ac.ir - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
[2 3 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .