کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > دانشکده ها > دانشکده مهندسي عمران
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد احسانی کارپرداز دانشکده عمران دانشکده مهندسی عمران دانشکده عمران 5156 31535156 - - - - - پردیس 1- دانشکده مهندسی عمران
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مرضیه اسکندریان عامل مالی دانشکده مهندسی عمران دانشکده مهندسی عمران امور مالی 5154 31535154 - - - - - پردیس1-دانشکده مهندسی عمران
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهدی اکبری آقبلاغ عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشکده عمران 5175 31535175 - - - - - پردیس1-دانشکده مهندسی عمران
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد بخشایی کارشناس مسئول آزمایشگاه پژوهشی سازه دانشکده مهندسی عمران دانشکده مهندسی عمران 3320 31533320 - - - دانشکده مهندسی عمران - پردیس 1- دانشکده مهندسی عمران
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
عبدالحسین حداد هیات علمی دانشکده دانشکده مهندسی عمران دانشکده مهندسی عمران 5193 31535193 - - ahadad@semnan.ac.ir - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
خسرو حسینی هیات علمی و معاون پژوهش و فناوری دانشکده عمران دانشکده مهندسی عمران گروه عمران 5205 31535205 - - khhoseini@semnan.ac.ir دانشکده مهندسی عمران - پردیس 1- دانشکده مهندسی عمران
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد ایمان خدا کرمی هئیت علمی دانشکده مهندسی عمران گروه عمران 5204 31535204 - - khodakarami@profs.semnan.ac.ir عمران - پردیس 1- دانشکده مهندسی عمران
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد ایمان خداکرمی معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده عمران دانشکده مهندسی عمران دانشکده مهندسی عمران 5204 31535204 - - - - - پردیس1-دانشکده مهندسی عمران
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی خیرالدین عضو هیات علمی و سر دبیر نشریه JRCE دانشکده مهندسی عمران گروه مهندسی عمران 5220 31535220 - - kheyroddin@semnan.ac.ir مهندسی عمران - پردیس 1- دانشکده مهندسی عمران
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی داوودی نیروی خدمات دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 3989 31533989 - - - دانشکده مهندسی عمران - پردیس 1- دانشکده مهندسی عمران
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

- دفتر دبیرخانه کنفرانس دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران - - 33654268 - - - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی عمران
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- دفتر مجله JRCE - دانشکده مهندسی عمران دفتر مجله دانشکده مهندسی عمران 5199 31535199 - - - - - پردیس 1- دانشکده مهندسی عمران
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- دفتر مجله زیرساختهای حمل ونقل دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران - 3779 31533779 - - - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی عمران
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد علی راشدی امور آموزش ، کلاسها و مسئول ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی عمران دانشکده مهندسی عمران 5155 31535155 - - - - - پردیس 1- دانشکده مهندسی عمران
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مصطفی رستم زاده مسئول دفتر دانشکده دانشکده مهندسی عمران دانشکده مهندسی عمران 5200 31535200 - 33654121 - دانشکده مهندسی عمران - پردیس 1- دانشکده مهندسی عمران
[2 3 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .