کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > دانشکده ها > دانشکده مهندسي شيمي ، نفت وگاز
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهدیه ابوالحسنی هئیت علمی دانشکده دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز گروه مهندسی شیمی ، نفت وگاز 3933 31533933 - - mahdieh.abulhasani@semnan.ac.ir دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز - پردیس 1 - دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مرضیه اسکندریان عامل مالی دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز 3916 31533916 - - - دانشکده مهندسی، شیمی و گاز - پردیس 1 - دانشکده مهندسی، شیمی و گاز
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
بیتا بیژنی کارشناس امور آموزشی دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز 3910 31533910 33654284 33654284 - دانشکده مهندسی، شیمی و گاز - پردیس1- دانشکده مهندسی، شیمی و گاز
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهدی پروینی مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز 3929 31533929 - - m.parvini@semnan.ac.ir مهندسی شیمی - پردیس1 - دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
کیانا پیوندی مدیر گروه صنایع گاز دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز گروه صنایع گاز 3932 31533932 33654279 33654279 k_peyvandy@semnan.ac.ir صنایع گاز - پردیس 1 - دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محسن تبریزیان نگهبان دانشکده دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز انتظامات 3935 31533935 - - - دانشکده مهندسی، شیمی و گاز - پردیس 1 - دانشکده مهندسی، شیمی و گاز
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سیده عالیه جعفری خدمات دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز 3917 31533917 - - - دانشکده مهندسی، شیمی و گاز - پردیس1 - دانشکده مهندسی، شیمی و گاز
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
منصور جهانگیری هئیت علمی دانشکده دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز پتروشیمی 3927 31533927 - -  mjahangiri@semnan.ac.ir پتروشیمی - پردیس 1 - دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی حقیقی اصل هئیت علمی دانشکده دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز گروه شیمی 3914 31533914 - - ahaghighi@semnan.ac.ir شیمی - پردیس 1 - دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس


 
امیر حیدری هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز - 3934 31533934 - - amirheidari@semnan.ac.ir طراحی فرآیند - دانشگاه سمنان، پردیس شماره 1
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهدی خالصی مسئول مرکز محاسبات پیشرفته دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز 3921 31533921 33654282 - - دانشکده مهندسی، شیمی و گاز - پردیس 1 - دانشکده مهندسی، شیمی و گاز
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمدرضا خالصی دفتر دانشکده دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز 3920 31533920 33654120 33654120 - دانشکده مهندسی، شیمی و گاز - دانشکده مهندسی، شیمی و گاز
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
بهنام خوش اندام رئیس دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز 3920 31533920 33645120 33654120 bkhoshandam@semnan.ac.ir - - پردیس 1- دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
بهنام خوش اندام معاون دانشکده دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز گروه مهندسی شیمی 3912 31533912 33654284 33654284  bkhoshandam@semnan.ac.ir مهندسی شیمی - پردیس 1 -دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد خیرخواهان امور عمومی دانشکده دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز 3918 31533918 33654272 33654272 - دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز - پردیس1- دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
[2 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .