کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > دانشکده ها > دانشکده مهندسي شيمي ، نفت وگاز
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
بهنام خوش اندام رئیس دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز 3920 31533920 33645120 33654120 bkhoshandam@semnan.ac.ir - - پردیس 1- دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
بهنام خوش اندام معاون دانشکده دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز گروه مهندسی شیمی 3912 31533912 33654284 33654284  bkhoshandam@semnan.ac.ir مهندسی شیمی - پردیس 1 -دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهدی پروینی مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز 3929 31533929 - - m.parvini@semnan.ac.ir مهندسی شیمی - پردیس1 - دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محسن مهدی پور قاضی مدیر پژوهش دانشکده دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز مدیر پژوهش دانشکده 3922 31533922 - - mohsenmehdipour@semnan.ac.ir شیمی، نفت و گاز - پردیس 1 - دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
ابراهیم نجفی کانی مدیرگروه پژوهشی گچ دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز 3923 31533923 33654283 33654283 e_najafi@sun.semnan.ac.ir دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز - پردیس1 - دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
کیانا پیوندی مدیر گروه صنایع گاز دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز گروه صنایع گاز 3932 31533932 33654279 33654279 k_peyvandy@semnan.ac.ir صنایع گاز - پردیس 1 - دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی حقیقی اصل هئیت علمی دانشکده دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز گروه شیمی 3914 31533914 - - ahaghighi@semnan.ac.ir شیمی - پردیس 1 - دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد نادر لطف اللهی هیات علمی دانشکده دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز گروه شیمی ، نفت وگاز 3913 31533913 - - mnlotfollahi@semnan.ac.ir شیمی، نفت و گاز - پردیس 1 - دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
فرامرز هرمزی هیات علمی دانشکده دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز گروه شیمی ، نفت وگاز 3911 31533911 - - fhormozi@semnan.ac.ir دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز - پردیس1- دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

مسعود نصیری زرندی هئیت علمی دانشکده دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز گروه شیمی ، نفت وگاز 3928 31533928 - - mnasiri@semnan.ac.ir دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز - پردیس 1- دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
بهمن زارع نژاد هئیت علمی دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز گروه شیمی ، نفت وگاز 3926 31533926 - - bzarenezhad@semnan.ac.ir دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز - پردیس 1- دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
منصور جهانگیری هئیت علمی دانشکده دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز پتروشیمی 3927 31533927 - -  mjahangiri@semnan.ac.ir پتروشیمی - پردیس 1 - دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهدیه ابوالحسنی هئیت علمی دانشکده دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز گروه مهندسی شیمی ، نفت وگاز 3933 31533933 - - mahdieh.abulhasani@semnan.ac.ir دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز - پردیس 1 - دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد خیرخواهان امور عمومی دانشکده ریاست دانشگاه دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز 3918 31533918 33654272 33654272 - دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز - پردیس1- دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمدرضا خالصی دفتر دانشکده ریاست دانشگاه دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز 3920 31533920 33654120 33654120 - دانشکده مهندسی، شیمی و گاز - دانشکده مهندسی، شیمی و گاز
[2 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .