کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 3300 و یا شماره مستقیم 33654100 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > دانشکده ها > دانشکده مهندسي برق، کامپيوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
ساسان آزادی هیات علمی گروه کنترل دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر دانشکده برق و کامپیوتر 3977 31533977 - - sazadi@semnan.ac.ir کنترل - پردیس یک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
پرویز کشاورزی رییس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر ریاست دانشکده 3999 31533999 33654264 33654123 pkeshavarzi@semnan.ac.ir - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مجید براری مسئول دفتر دانشکده دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر مسئول دفتر 3999 31533999 33654264 33654123 - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
عباس دیدبان مدیر پژوهش دانشکده دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر مدیر پژوهش دانشکده 3976 31533976 - - - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
بیژن روشنیان امور عمومی دانشکده برق و کامپیوتر دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر امور عمومی 3787 31533787 - - - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی محمد دهرویه کارشناس گروه ها دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده 3954 31533954 33654124 - - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مرضیه اسکندریان عامل مالی دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر امور مالی 3793 31533793 - - - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد اخلاقی امور عمومی دانشکده دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر امور عمومی دانشکده 3212 31533212 - - - - - دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
میترا نقاشیان کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده 3958 31533958 - - - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حسین شرفیه دفتر آموزش دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده 3947 31533947 - - - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محسن لعله ای مسئول سایت کامپیوتر دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر امور انفورماتیک دانشکده 3974 31533974 - - - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مجید افصحی هیات علمی دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر هیات علمی گروه مخابرات 3987 31533987 - - m_afsahi@semnan.ac.ir گروه مخابرات - پردیس 1 - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
یوسف علی نژاد مدیر گروه قدرت دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر مدیر گروه برق قدرت 3993 31533993 - - mehrvarzan_dr@semnan.ac.ir گروه قدرت - پردیس 1 - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی اصغر اروجی مدیر گروه الکترونیک دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر مدیر گروه 3996 31533996 - - - الکترونیک - پردیس 1 - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد جواد فدائی اسلام مدیر گروه کامپیوتر-نرم افزار دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر مدیر گروه 3990 31533990 - - - کامپیوتر - پردیس 1 - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
[2 3 4 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .