کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > دانشکده ها > دانشکده مهندسي برق، کامپيوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
ساسان آزادی هیات علمی گروه کنترل دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر دانشکده برق و کامپیوتر 3977 31533977 - - sazadi@semnan.ac.ir کنترل - پردیس یک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
شیث ابوالمعالی هیات علمی دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر گروه کامپیوتر 3774 31533774 - - shabolmaali@semnan.ac.ir کامپیوتر - پردیس 1 - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مجتبی احمدیه هیات علمی دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر گروه کنترل 3995 31533995 - - ahmadieh@semnan.ac.ir گروه کنترل - پردیس 1 - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد اخلاقی امور عمومی دانشکده دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر امور عمومی دانشکده 3212 31533212 - - - - - دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی اصغر اروجی مدیر گروه الکترونیک دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر مدیر گروه 3996 31533996 - - - الکترونیک - پردیس 1 - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مرضیه اسکندریان عامل مالی دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر امور مالی 3793 31533793 - - - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
ناصر اسکندریان هیات علمی دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر گروه کنترل 3978 31533978 - - neskandarian@semnan.ac.ir گروه کنترل - پردیس 1 - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
امین اصغری عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر گروه الکترونیک 3762 31533762 - - - - - پردیس 1- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مجید افصحی هیات علمی دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر هیات علمی گروه مخابرات 3987 31533987 - - m_afsahi@semnan.ac.ir گروه مخابرات - پردیس 1 - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
احمد امامی کارشناس آزمایشگاه دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر ازمایشگاه ماشین 3347 31533347 - - - - - پردیس 1 - دانشکده فنی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
نیما امجدی هیات علمی دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر گروه قدرت 3986 31533986 33654261 - amjady@semnan.ac.ir گروه قدرت - پردیس 1 - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
اصغر اکبری فرود هیات علمی دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر هیات علمی گروه قدرت 3979 31533979 - - aakbari@semnan.ac.ir گروه قدرت - پردیس 1 - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
اصغر اکبری فرود معاون اداری و پژوهشی دانشکده دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر معاون اداری و پژوهشی دانشکده 3783 31533783 - - - - - پردیس 1- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حمیدرضا ایزدفر هیات علمی -مدیر گروه برق قدرت دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر مدیر گروه برق قدرت 3981 31533981 - - hrizadfar@semnan.ac.ir گروه قدرت - پردیس 1 - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مجید براری مسئول دفتر دانشکده دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر مسئول دفتر 3999 31533999 33654264 33654123 - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
[2 3 4 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .