کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > دانشکده ها > دانشکده مهندسي انرژي هاي نوين
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمدنادر لطف اللهی مدیر گروه مخازن هیدروکربوری پردیس علوم و فناوریهای نوین - 3913 31533913 - - - - - پردیس 1- دانشکده مهندسی انرژی های نوین
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .