کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > دانشکده ها > دانشکده گردشگري
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
میرزا ارجنه خدمات دانشکده گردشگری دانشکده گردشگری 5564 31535564 - - - دانشکده گردشگری - پردیس 1- دانشکده کویرشناسی و گردشگری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
ملیحه جوانمرد کارشناس مسئول آمار ریاست دانشگاه مدیریت برنامه و بودجه 5847 31535847 - - amar @ semnan.ac.ir - - پردیس شماره 1 - سازمان مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سیدرضا حسینی امورعمومی دانشکده کویر شناسی - 5565 31535565 - - - - - پردیس 1- دانشکده کویرشناسی و گردشگری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حسن حقیقت کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده گردشگری دانشکده گردشگری 31 31-33323088 33324209 33335404 - دانشکده گردشگری - سمنان - میدان سعدی - بلوار مولوی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی اصغر شالبافیان هیات علمی دانشکده دانشکده گردشگری گروه مدیریت جهانگردی 5582 31535582 - - ashalbafian@semnan.ac.ir مدیریت جهانگردی - پردیس 1- دانشکده کویرشناسی و گردشگری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
نصرت الله قدس مسئول کتابخانه - امور عمومی دانشکده گردشگری امور عمومی 12 12-33323088 33321003 33335404 - - - سمنان - میدان سعدی - بلوار مولوی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
یزدانی محمدرضا رئیس دانشکده گردشگری دانشکده گردشگری دانشکده گردشگری 46 46-33323088 33334802 3335404 - دانشکده گردشگری - سمنان - میدان سعدی - بلوار مولوی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد نجارزاده مسئول پژوهش دانشکده دانشکده گردشگری مسئول پژوهش دانشکده 5583 31535583 - - mnajjarzadeh@profs.semnan.ac.ir مدیریت جهانگردی - پردیس 1- دانشکده کویرشناسی و گردشگری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهدی همتیان مسئول سایت دانشکده دانشکده گردشگری مسئول سایت دانشکده 47 47-33323088 - 33335404 - - - سمنان - میدان سعدی - بلوار مولوی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
لیلا وثوقی هیات علمی دانشکده - مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده گردشگری دانشکده گردشگری گروه مدیریت جهانگردی 5571 31535571 - - vossoughi.la@semnan.ac.ir مدیریت جهانگردی - پردیس 1- دانشکده کویرشناسی و گردشگری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
زهره کياني فيض آبادي هیات علمی دانشکده گردشگری گروه مدیریت جهانگردی 37 37-33323088 - 33335404 zmoravej@semnan.ac.ir مدیریت جهانگردی - سمنان - میدان سعدی - بلوار مولوی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
زهره کیانی فیض آبادی مدیر گروه مدیریت جهانگردی دانشکده گردشگری گروه مدیریت جهانگردی 5584 31535584 - - zkiani@profs.semnan.ac.ir مدیریت جهانگردی - پردیس 1- دانشکده کویرشناسی و گردشگری
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .