کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه از بیرون دانشگاه عدد3153 و برای پردیس شماره 2 عدد 3152 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > دانشکده ها > دانشکده گردشگري
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سحر تیموری مسئول دفتر دانشکده دانشکده گردشگری مسئول دفتر دانشکده 28 31533088 33335405 33335404 - - - سمنان میدان سعدی بلوار مولوی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
نصرت الله قدس مسئول کتابخانه - امور عمومی دانشکده گردشگری امور عمومی 12 12-33323088 33321003 33335404 - - - سمنان - میدان سعدی - بلوار مولوی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهدی همتیان مسئول سایت دانشکده دانشکده گردشگری مسئول سایت دانشکده 47 47-33323088 - 33335404 - - - سمنان - میدان سعدی - بلوار مولوی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حسن حقیقت کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده گردشگری دانشکده گردشگری 31 31-33323088 33324209 33335404 - دانشکده گردشگری - سمنان - میدان سعدی - بلوار مولوی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
یزدانی محمدرضا رئیس دانشکده گردشگری دانشکده گردشگری دانشکده گردشگری 46 46-33323088 33334802 3335404 - دانشکده گردشگری - سمنان - میدان سعدی - بلوار مولوی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
زهره کیانی فیض آبادی مدیر گروه مدیریت جهانگردی دانشکده گردشگری گروه مدیریت جهانگردی 37 37-33323088 - 33335404 zkiani@profs.semnan.ac.ir مدیریت جهانگردی - سمنان - میدان سعدی - بلوار مولوی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد نجارزاده مسئول پژوهش دانشکده دانشکده گردشگری مسئول پژوهش دانشکده 50 50-33323088 - 33335404 mnajjarzadeh@profs.semnan.ac.ir مدیریت جهانگردی - سمنان - میدان سعدی - بلوار مولوی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
لیلا وثوقی هیات علمی دانشکده دانشکده گردشگری گروه مدیریت جهانگردی 50 50-33323088 - 33335404 vossoughi.la@semnan.ac.ir مدیریت جهانگردی - سمنان - میدان سعدی - بلوار مولوی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

میرزا ارجنه خدمات دانشکده دانشکده گردشگری 10 10-33323088 - 33335404 - دانشکده گردشگری - سمنان - میدان سعدی - بلوار مولوی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی اصغر شالبافیان هیات علمی دانشکده دانشکده گردشگری گروه مدیریت جهانگردی 50 50-33323088 - 33335404 ashalbafian@semnan.ac.ir مدیریت جهانگردی - سمنان - میدان سعدی - بلوار مولوی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
زهره کياني فيض آبادي هیات علمی دانشکده گردشگری گروه مدیریت جهانگردی 37 37-33323088 - 33335404 zmoravej@semnan.ac.ir مدیریت جهانگردی - سمنان - میدان سعدی - بلوار مولوی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
ملیحه جوانمرد کارشناس مسئول آمار ریاست دانشگاه مدیریت برنامه و بودجه 3847 31533847 - - amar @ semnan.ac.ir - - پردیس شماره 1 - سازمان مرکزی
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .