کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه از بیرون دانشگاه عدد3153 و برای پردیس شماره 2 عدد 3152 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > دانشکده ها > دانشکده کوير شناسي
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد رحیمی مدیر گروه بیابانزدایی دانشکده کویر شناسی گروه بیابان زدایی 24 24-33323088 - 33335404 mrahimi@sun.semnan.ac.ir مهندسي منابع طبيعي مديريت مناطق خشك و بيا - سمنان - میدان سعدی - بلوار مولوی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمدکیا کیانیان هیات علمی دانشکده دانشکده کویر شناسی مهندسی منابع طبیعی 24 24-33323088 - 33335404 m_kianian@semnan.ac.ir مهندسي منابع طبيعي مديريت مناطق خشك و بياباني - سمنان - میدان سعدی - بلوار مولوی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمدرضا یزدانی رئیس دانشکده کویرشناسی دانشکده کویر شناسی رئیس دانشکده کویرشناسی 39 39-33323088 33332339 3335404 - - - سمنان - میدان سعدی - بلوار مولوی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

سحر تیموری مسئول دفتر دانشکده کویرشناسی دانشکده کویر شناسی مسئول دفتر دانشکده 28 28-33323088 33335405 33335404 - - - سمنان - میدان سعدی - بلوار مولوی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

حسن حقیقت کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده دانشکده کویر شناسی 31 31-33323088 33324209 33335404 - دانشکده کویرشناسی - سمنان میدان سعدی - بلوار مولوی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
نصرت الله قدس مسئول کتابخانه و امور عمومی دانشکده کویر شناسی کتابخانه 12 12-33323088 33321003 33335404 - - - سمنان - میدان سعدی - بلوار مولوی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

مهدی همتیان مسئول سایت دانشکده دانشکده کویر شناسی دانشکده کویر شناسی 47 47-33323088 - 33335404 - دانشکده کویرشناسی - سمنان - میدان سعدی - بلوار مولوی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

میرزا ارجنه خدمات دانشکده دانشکده کویر شناسی 10 10-33323088 - 33335404 - دانشکده کویرشناسی - سمنان - میدان سعدی - بلوار مولوی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

حمید خیرالدین هیات علمی دانشکده دانشکده کویر شناسی مهندسی منابع طبیعی 22 22-33323088 - - hamid.kheyrodin@semnan.ac.ir مهندسي منابع طبيعي مديريت مناطق خشك و بياباني - سمنان - میدان سعدی - بلوار مولوی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی اصغر ذوالفقاری هیات علمی دانشکده دانشکده کویر شناسی مهندسی منابع طبیعی 22 22-33323088 - 33335404 azolfaghari@semnan.ac.ir مهندسي منابع طبيعي مديريت مناطق خشك و بياباني - سمنان - میدان سعدی - بلوار مولوی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سید حسن کابلی هیات علمی دانشکده دانشکده کویر شناسی مهندسی منابع طبیعی 22 22-33323088 - 33335404 hkaboli@semnan.ac.ir مهندسي منابع طبيعي مديريت مناطق خشك و بياباني - سمنان - میدان سعدی - بلوار مولوی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
هومن روانبخش کرمانشاهی مدیر گروه مناطق خشک و جنگلداری دانشکده کویر شناسی مدیر گروه مناطق خشک بیابانی و جنگلداری 53 53-33323088 - 33335404 h.ravanbakhsh@semnan.ac.ir مهندسي منابع طبيعي مديريت مناطق خشك و بياباني - سمنان - میدان سعدی - بلوار مولوی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علیرضا مشکی مسئول پژوهش دانشکده دانشکده کویر شناسی پژوهش دانشکده کویرشناسی 53 53-33323088 - 33335404 alireza_moshki@semnan.ac.ir دانشکده کویرشناسی - سمنان - میدان سعدی - بلوار مولوی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
داود کرتولی نژاد هیات علمی دانشکده دانشکده کویر شناسی جنگل شناسی و اکولوژی جنگل 53 53-33323088 - 33335404 kartooli58@profs.semnan.ac.ir مهندسی منابع طبیعی – جنگل شناسی و اکولوژی جنگل - سمنان - میدان سعدی - بلوار مولوی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
شیما نیکو هیات علمی دانشکده دانشکده کویر شناسی گروه منابع طبیعی 39 39-33323088 - 33335404 shimanikoo@profs.semnan.ac.ir مهندسي منابع طبيعي مديريت مناطق خشك و بياباني - سمنان - میدان سعدی - بلوار مولوی
[2 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .