کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 3300 و یا شماره مستقیم 33654100 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > دانشکده ها > دانشکده کوير شناسي
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد رحیمی مدیر گروه بیابانزدایی دانشکده کویر شناسی گروه بیابان زدایی 5568 31535568 - - mrahimi@sun.semnan.ac.ir مهندسي منابع طبيعي مديريت مناطق خشك و بيا - پردیس 1- دانشکده کویرشناسی و گردشگری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمدکیا کیانیان هیات علمی دانشکده - معاون دانشکده کویرشناسی دانشکده کویر شناسی مهندسی منابع طبیعی 5549 31535549 - - m_kianian@semnan.ac.ir مهندسي منابع طبيعي مديريت مناطق خشك و بياباني - پردیس 1- دانشکده کویرشناسی و گردشگری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمدرضا یزدانی رئیس دانشکده کویرشناسی دانشکده کویر شناسی رئیس دانشکده کویرشناسی 5557 31535557 - - - - - پردیس 1- دانشکده کویرشناسی و گردشگری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سحر تیموری مسئول دفتر دانشکده کویرشناسی دانشکده کویر شناسی مسئول دفتر دانشکده 5555 31535555 - - - - - پردیس 1- دانشکده کویرشناسی و گردشگری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حسن حقیقت کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده کویر شناسی دانشکده کویر شناسی 5561 31535561 - - - دانشکده کویرشناسی - پردیس 1- دانشکده کویرشناسی و گردشگری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
نصرت الله قدس مسئول کتابخانه و امور عمومی دانشکده کویر شناسی کتابخانه 5570 31535570 - - - - - پردیس 1- دانشکده کویرشناسی و گردشگری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهدی همتیان مسئول سایت دانشکده دانشکده کویر شناسی دانشکده کویر شناسی 5550 31535550 - - - دانشکده کویرشناسی - پردیس 1- دانشکده کویرشناسی و گردشگری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
میرزا ارجنه خدمات دانشکده کویر شناسی دانشکده کویر شناسی 5564 31535564 - - - دانشکده کویرشناسی - پردیس 1- دانشکده کویرشناسی و گردشگری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حمید خیرالدین هیات علمی دانشکده دانشکده کویر شناسی مهندسی منابع طبیعی 5559 31535559 - - hamid.kheyrodin@semnan.ac.ir مهندسي منابع طبيعي مديريت مناطق خشك و بياباني - پردیس 1- دانشکده کویرشناسی و گردشگری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی اصغر ذوالفقاری هیات علمی دانشکده دانشکده کویر شناسی مهندسی منابع طبیعی 5551 31535551 - - azolfaghari@semnan.ac.ir مهندسي منابع طبيعي مديريت مناطق خشك و بياباني - پردیس 1- دانشکده کویرشناسی و گردشگری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سید حسن کابلی هیات علمی دانشکده -مدیر گروه بیابان زدایی دانشکده کویر شناسی مهندسی منابع طبیعی 5553 31535553 - - hkaboli@semnan.ac.ir مهندسي منابع طبيعي مديريت مناطق خشك و بياباني - پردیس 1- دانشکده کویرشناسی و گردشگری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
هومن روانبخش کرمانشاهی مدیر گروه مناطق خشک و جنگلداری دانشکده کویر شناسی مدیر گروه مناطق خشک بیابانی و جنگلداری 5588 31535588 - - h.ravanbakhsh@semnan.ac.ir مهندسي منابع طبيعي مديريت مناطق خشك و بياباني - پردیس 1- دانشکده کویرشناسی و گردشگری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علیرضا مشکی مسئول پژوهش دانشکده دانشکده کویر شناسی پژوهش دانشکده کویرشناسی 5558 31535558 - - alireza_moshki@semnan.ac.ir دانشکده کویرشناسی - پردیس 1- دانشکده کویرشناسی و گردشگری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
داود کرتولی نژاد هیات علمی دانشکده دانشکده کویر شناسی جنگل شناسی و اکولوژی جنگل 5560 31535560 - - kartooli58@profs.semnan.ac.ir مهندسی منابع طبیعی – جنگل شناسی و اکولوژی جنگل - پردیس 1- دانشکده کویرشناسی و گردشگری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
شیما نیکو هیات علمی دانشکده دانشکده کویر شناسی گروه منابع طبیعی 5552 31535552 - - shimanikoo@profs.semnan.ac.ir مهندسي منابع طبيعي مديريت مناطق خشك و بياباني - پردیس 1- دانشکده کویرشناسی و گردشگری
[2 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .