کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 3300 و یا شماره مستقیم 33654100 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > دانشکده ها > دانشکده فيزيک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حمید رضا قلی پور رییس دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک 3241 31533241 33654081 33654081 - فیزیک - پردیس 1-دانشکده فیزیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مجید جعفر تفرشی عضو هیات علمی دانشکده فیزیک فیزیک 3249 31533249 - 33654081 mtafreshi@semnan.ac.ir فیزیک - پردیس 1 - دانشکده فیزیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

محمد شاهی مسئول دفتر رياست وامور عمومی دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک 3242 31533242 33654081 33654081 - دانشکده فیزیک - پردیس1 - دانشکده فیزیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
داود ثانوی خشنود عضو هیات علمی دانشکده فیزیک گروه فیزیک 3245 31533245 - 33654081 dskhoshnoud@profs.semnan.ac دانشکده فیزیک - پردیس 1 - دانشکده فیزیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهرداد قمی نژاد معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک 3243 31533243 - 33654081 mghominejad@semnan.ac.ir - - پردیس 1 - دانشکده فیزیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
گوهر رستگارزاده عضو هیات علمی دانشکده فیزیک گروه فیزیک مولکولی 3250 31533250 - 33654081 a_rastgar@sun.semnan.aeir دانشکده فیزیک - پردیس1 - دانشکده فیزیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی نقی خرمیان هیات علمی دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک گروه فیزیک 3246 31533246 - 33654081 khorramiana@semnan.ac.ir دانشکده فیزیک - پردیس1 - دانشکده فیزیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
فاطمه شریعتمدار طهرانی عضو هیات علمی فیزیک دانشکده فیزیک گروه فیزیک 3290 31533290 - 33654081 F_tehrani@semnan.ac.ir فیزیک - پردیس 1 - دانشکده فیزیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حسین غفارنژاد هیات علمی دانشکده فیزیک - مسوول امور پژوهشی دانشکده فیزیک گروه فیزیک 3251 31533251 - 33654081 hghafarnejad@profs.semnan.ac.ir فیزیک - پردیس 1 - دانشکده فیزیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
نفیسه معماریان هیات علمی فیزیک دانشکده فیزیک گروه فیزیک 3250 31533250 - 33654081 n.memarian@semnan.ac.ir فیزیک - پردیس 1 - دانشکده فیزیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حسین مهربان هیات علمی فیزیک دانشکده فیزیک گروه فیزیک 3238 31533238 - 33654081 hmehraban@semnan.ac.ir فیزیک - پردیس 1 - دانشکده فیزیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
معصومه فائز هیات علمی فیزیک دانشکده فیزیک گروه فیزیک 3239 31533239 - 33654081 mfaez@semnan.ac.ir فیزیک - پردیس 1 - دانشکده فیزیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
لیلا نادری هیات علمی فیزیک دانشکده فیزیک گروه فیزیک 3236 31533236 - 33654081 lnaderi@semnan.ac.ir دانشکده فیزیک - پردیس 1 - دانشکده فیزیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
عباس جوادیان هیات علمی فیزیک دانشکده فیزیک گروه فیزیک 3237 31533237 - 33654081 ajavadian@semnan.ac.ir دانشکده فیزیک - پردیس1 - دانشکده فیزیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد حسین احسانی هیات علمی دانشکده فیزیک و مدیرگروه دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک 3245 31533245 - 33654081 - دانشکده فیزیک - پردیس1 - دانشکده فیزیک
[2 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .