کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > دانشکده ها > دانشکده فيزيک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد حسین احسانی هیات علمی دانشکده فیزیک و مدیرگروه دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک 3260 31533260 - 33654081 - دانشکده فیزیک - پردیس1 - دانشکده فیزیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مسعود اسفندیاری کارشناس گروه فیزیک دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک 3254 31533254 - 33654081 - - - پردیس1 - دانشکده فیزیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
امیر افضلی کارپرداز دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک 3209 31533209 33654081 33654081 - دانشکده فیزیک - پردیس 1- دانشکده فیزیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سید یاسر ایازی عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک 3226 31533226 - - - - - پردیس 1-دانشکده فیزیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
داود ثانوی خشنود عضو هیات علمی دانشکده فیزیک گروه فیزیک 3279 31533279 - 33654081 dskhoshnoud@profs.semnan.ac دانشکده فیزیک - پردیس 1 - دانشکده فیزیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مجید جعفر تفرشی عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک 3249 31533249 - 33654081 mtafreshi@semnan.ac.ir فیزیک - پردیس 1 - دانشکده فیزیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
عباس جوادیان هیات علمی فیزیک دانشکده فیزیک مسئول آزمایشگاه فیزیک جدید 3252 31533252 - 33654081 ajavadian@semnan.ac.ir دانشکده فیزیک - پردیس1 - دانشکده فیزیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی نقی خرمیان هیات علمی دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک گروه فیزیک 3246 31533246 - 33654081 khorramiana@semnan.ac.ir دانشکده فیزیک - پردیس1 - دانشکده فیزیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
دانشکده فیزیک دفتر ریاست دفتر ریاست دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک دفتر ریاست 3241 31533241 - - - - - پردیس 1- دانشکده فیزیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
گوهر رستگارزاده عضو هیات علمی دانشکده فیزیک گروه فیزیک مولکولی 3235 31533235 - 33654081 a_rastgar@sun.semnan.aeir دانشکده فیزیک - پردیس1 - دانشکده فیزیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حمید رضا قلی پور رییس دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک 3204 31533204 33654081 33654081 - فیزیک - پردیس 1-دانشکده فیزیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهدی سویزی عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک 3275 31533275 - 33654081 - - - پردیس 1-دانشکده فیزیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
فاطمه شریعتمدار طهرانی عضو هیات علمی فیزیک دانشکده فیزیک گروه فیزیک 3290 31533290 - 33654081 F_tehrani@semnan.ac.ir فیزیک - پردیس 1 - دانشکده فیزیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
رحیم شریف خواه عامل مالی دانشکده فیزیک امور مالی فیزیک 3265 31533265 - 33654081 - دانشکده فیزیک - پردیس 1- دانشکده فیزیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی اصغر عجمی عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک 3225 31533225 - - - - - پردیس 1-دانشکده فیزیک
[2 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .