کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه از بیرون دانشگاه عدد3153 و برای پردیس شماره 2 عدد 3152 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > دانشکده ها > دانشکده علوم پايه
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
شمس الضحی ابوالمعالی مدیر گروه زیست دانشکده شیمی مدیر زیست 3197 31533197 - 33654110 - s_abolmaali@semnan.ac.ir - پردیس 1 - دانشکده شیمی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
ابراهيم شهروزيان هیات علمی دانشکده علوم پايه گروه آموزشي بهداشت مواد غذايي - - - - shahroozian@semnan.ac.ir گروه آموزشي بهداشت مواد غذايي - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
رحمان بهمنی سنگسری عضو هیات علمی دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر دانشکده ریاضی 3226 31533226 - - rbahmani@semnan.ac.ir - - پردیس 1-دانشکده ریاضی ،آمار و علوم کامپیوتر
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .