کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حسن رهایی امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی معاونت دانشجویی اداره امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی 3101 31533101 - - h_rahayi@staff.semnan.ac.ir معاونت دانشجویی - پردیس 1 - دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سید ابوالقاسم حسینی نژاد کارشناس گروه تربیت بدنی دانشکده علوم انسانی گروه تربیت بدنی 3537 31533537 - - - - - پردیس شماره 1 - دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس


سید مهدی حسینی نژاد دفتر ریاست و روابط عمومی دانشکده علوم انسانی دفتر ریاست دانشکده 3500 31533500 33654085 33654083 pr.hum@staff.semnan.ac.ir - - پردیس 1 - دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
معصومه اصغری مسئول دفتر معاون پژوهشی و آموزشی دانشکده علوم انسانی مسئول دفتر 3484 31533484 - - m_asghari@staff.semnan.ac.ir - - پردیس 1- دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سید محسن آوندی معاونت آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی معاونت آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی 3532-3481 31533532 33654068 - - - - پردیس 1-دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محسن رحیمی کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی تحصیلات تکمیلی 3532 31533532 - - - - - پردیس 1- دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی برهانی کارشناس مجله دانشکده علوم انسانی دفتر مجله 3496 31533496 - - - - - پردیس 1- دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سید مهدی حسینی نژاد دبیرخانه دانشکده علوم انسانی دبیرخانه 3500 31533500 - - - - - پردیس 1- دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- اتاق اساتید زبان انگلیسی - دانشکده علوم انسانی - 3590 31533590 - - - - - پردیس 1- دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی اکبر نورانیان کارشناس مسئول گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده علوم انسانی لابراتوار زبان 3525 31533525 - - - زبان انگلیسی - پردیس 1 - دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- اتاق اساتید گروه زبان فارسی - دانشکده علوم انسانی - 3547 31533547 - - - - - پردیس 1 - دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
صاحبه تیموری کارشناس گروه الهیات دانشکده علوم انسانی کارشناس گروه الهیات 3527 31533527 - - - - - پردیس 1 -دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
ابراهیم رضاپور مدیر گروه زبانشناسی همگانی دانشکده علوم انسانی مدیر گروه زبانشناسی همگانی 3461 31533461 - - naghshbandi@semnan.ac.ir زبان شناسی همگانی - پردیس 1 -دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مجتبی جعفری مدیر گروه حقوق دانشکده علوم انسانی مدیر گروه حقوق 3491 31533491 - - - - - پردیس 1- دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهدی موحدی محب مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده علوم انسانی گروه الهیات 3493 31533493 - - movahedi@profs.semnan.ac.ir الهیات - پردیس 1- دانشکده علوم انسانی
[2 3 4 5 6 7 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .