کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه از بیرون دانشگاه عدد3153 و برای پردیس شماره 2 عدد 3152 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > دانشکده ها > دانشکده علوم انساني
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حسن رهایی امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی معاونت دانشجویی اداره امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی 3101 31533101 - - - معاونت دانشجویی - پردیس 1 - دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سید ابوالقاسم حسینی نژاد کارشناس گروه تربیت بدنی دانشکده علوم انسانی گروه تربیت بدنی 3537 31533537 - - - - - پردیس شماره 1 - دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
قدرت ا.. خیاطیان ریاست دانشکده دانشکده علوم انسانی رئیس دانشکده 3486 31533486 33654085 33654083 - - - پردیس 1- دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس


سید مهدی حسینی نژاد دفتر ریاست و روابط عمومی دانشکده علوم انسانی دفتر ریاست دانشکده 3500 31533500 33654085 33654083 pr.hum@staff.semnan.ac.ir - - پردیس 1 - دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
قدرت الله خیاطیان معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی معاون آموزشی 3481 31533481 33654068 33654068 - انگلیسی - پردیس 1 -دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
معصومه اصغری مسئول دفتر معاون پژوهشی و آموزشی دانشکده علوم انسانی مسئول دفتر 3484 31533484 - - m_asghari@staff.semnan.ac.ir - - پردیس 1- دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
قدرت الله خیاطیان مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی مدیر تحصیلات تکمیلی 3532 31533532 - - - - - پردیس 1-دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محسن رحیمی کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی تحصیلات تکمیلی 3532 31533532 - - - - - پردیس 1- دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی برهانی کارشناس مجله دانشکده علوم انسانی دفتر مجله 3496 31533496 - - - - - پردیس 1- دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سید مهدی حسینی نژاد دبیرخانه دانشکده علوم انسانی دبیرخانه 3500 31533500 - - - - - پردیس 1- دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
شمس الدین رویانیان مدیر گروه زبان انگلیسی دانشکده علوم انسانی مدیر گروه زبان 3560 31533560 - - sroyanian@profs.semnan.ac.ir زبان انگلیسی - پردیس 1- دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- اتاق اساتید زبان انگلیسی - دانشکده علوم انسانی - 3590 31533590 - - - - - پردیس 1- دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
عل اکبر نورانیان کارشناس آز زبان دانشکده علوم انسانی کارشناس زبان 3545 31533545 - - - انگلیسی - پردیس 1 - دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
داود محمدی مدیرگروه زبان فارسی دانشکده علوم انسانی مدیر گروه زبان فارسی 3492 31533492 - - - - - پردیس 1- دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- اتاق اساتید گروه زبان فارسی - دانشکده علوم انسانی - 3547 31533547 - - - - - پردیس 1 - دانشکده علوم انسانی
[2 3 4 5 6 7 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .