کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > دانشکده ها > دانشکده علوم انساني
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سید محسن آوندی معاونت آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی معاونت آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی 2132-2181 31532132 33654068 - - - - پردیس 1-دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
اعظم ابراهیمی هیات علمی گروه معارف و دروس عمومی دانشکده علوم انسانی دانشکده علوم انسانی 2174 31532174 - - - - - پردیس 1- دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمود ابراهیمی ورکیانی هیات علمی دانشکده علوم انسانی گروه معارف اسلامی 2149 31532149 - - m-ebrahimi@sun.semnan.ac.ir دروس عمومی - پردیس - دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمود ابراهیمی ورکیانی مدیر گروه معارف اسلامی دانشکده علوم انسانی گروه معارف اسلامی 2149 31532149 - - - دروس عمومی - پردیس - دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد ابوعطا هیات علمی دانشکده علوم انسانی گروه حقوق 2142 31532142 - - abouata@semnan.ac.ir گروه حقوق - پردیس - دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- اتاق اساتید زبان انگلیسی - دانشکده علوم انسانی - 2190 31532190 - - - - - پردیس 1- دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- اتاق اساتید گروه زبان فارسی - دانشکده علوم انسانی - 2147 31532147 - - - - - پردیس 1 - دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- اتاق اساتید گروه عربی - دانشکده علوم انسانی - 2182 31532182 - - - - - پردیس 1 - دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سید محمدرضا احمدپناهی امور عمومی دانشکده دانشکده علوم انسانی امور عمومی 2135 31532135 33654084 - - - - پردیس 1 - دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- اساتید گروه ادبیات فارسی - دانشکده علوم انسانی - 2147 31532147 - - - - - پردیس1-دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- اساتید گروه معارف اسلامی - دانشکده علوم انسانی - 2174 31532174 - - - - - پردیس1-دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
عصمت اسماعیلی مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی گروه زبان و ادبیات فارسی 2147 31532147 - - - فارسی - پردیس - دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی اسماعیلی ایولی هیات علمی دانشکده علوم انسانی گروه معارف اسلامی 2149 31532149 - - - دروس عمومی - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
عصمت اسمعیلی هیات علمی دانشکده علوم انسانی گروه فارسی 2147 31532147 - - - فارسی - پردیس - دانشکده علوم انسانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
احسان اسمعیلی طاهری هیات علمی دانشکده علوم انسانی گروه عربی 2148 31532148 - - - عربی - پردیس - دانشکده علوم انسانی
[2 3 4 5 6 7 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .