کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > دانشکده ها > دانشکده صنايع
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سید مجید میرحسینی مسئول آموزش دانشکده صنایع آموزش 3355 31533355 33654266 - - - - پردیس 1- دانشکده مهندسی مواد و متالوژی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حسن مالکی کارشناس گروه صنایع ریاست دانشگاه دانشکده صنایع 3370 31533370 33654275 33654275 - دانشکده صنایع - پردیس 1 - دانشکده صنایع
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علیرضا فرزانه پور مسئول دفتر دانشکده مهندسی مکانیک دفتر ریاست دانشکده 3399 31533399 33654090 33654089 - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
فتح ا.. قدس ریاست دانشکده دانشکده مهندسي مواد و متالوژی مواد و صنایع 3399 31533399 33654090 33654089 - - - پردیس 1 - دانشکده فنی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
اصغر اکبری معاون اداری و مالی پردیس فنی دانشکده صنایع معاون اداری و مالی دانشکده 3399 31533399 33654090 - - - - پردیس 1 - دانشکده فنی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد علی بهشتی نیا مدیر گروه صنایع دانشکده صنایع مدیر گروه صنایع 3370 31533370 33654275 - beheshtinia@semnan.ac.ir صنایع - پردیس 1 - دانشکده صنایع
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علیرضا تقی پور هیات علمی دانشکده دانشکده صنایع گروه صنایع 3370 31533370 - - Taghipour@semnan.ac.ir صنایع - پردیس 1 - دانشکده صنایع
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
عليرضا تقي پور رضوان هیات علمی ریاست دانشگاه گروه آموزشي مهندسي صنايع - - - - Taghipour@semnan.ac.ir گروه آموزشي مهندسي صنايع - -
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .