کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > دانشکده ها > دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
اسحاق رحیمیان بوگر عضو هیئت علمی -معاون پژوهش و فناوری دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشکده روانشناسی 114 33623300 33624250 - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی اکبر امین بیدختی رییس دانشکده دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي رییس دانشکده 115 33625554-33624250 33625554 33626888 aaminbeidokhti@semnan.ac.ir دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی - مهدیشهر - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

نسرین برقی کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي تحصیلات تکمیلی 121 33623300 33624250 - - روانشناسی و علوم تربیتی - مهدیشهر - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

دفتر بسیج دانشجویی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي - 133 32623300 33624250 - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

محمد پهلوان تاسیسات دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشکده روانشناسی 126 33623300 33624250 - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سکینه جعفری عضو هیات علمی دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 152 33623300 33624250 - - - - مهدیشهر-دانشکده روانشناسی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

سمیه حامدیان کارشناس مجله و پژوهش دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دفتر مجله 137 33623300 33629567 33629567 - روانشناسی و علوم تربیتی - مهدیشهر - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی حسن آبادی کارپردازی دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشکده روانشناسی 117 33623300 33624250 - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محبوبه خراسانی کارشناس کتابخانه دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي کتابخانه 143 33623300 33624250 - - روانشناسی و علوم تربیتی - مهدیشهر - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

نازنین خیرخواهان مسئول آزمایشگاه دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي آزمایشگاه 41 33623300 33624250 - - روانشناسی و علوم تربیتی - مهدیشهر - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

دفتر دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی - دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي - 33623300 33624250 33626888 - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

محمدرضا ذوالفقاری نگهبان دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي حراست 11 33623300 33624250 - - روانشناسی و علوم تربیتی - مهدیشهر - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
عباس ذوالفقاری نگهبان دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي حراست 11 33623300 33624250 - - روانشناسی و علوم تربیتی - مهدیشهر - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
ابوالفضل ذوالفقاری مسئول آموزش دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي آموزش 110 33623300 33629566 33626888 - روانشناسی و علوم تربیتی - مهدیشهر - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
فاطمه ذوالفقاریان مسئول کتابخانه دانشکده دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي کتابخانه 130 33623300 33624250 - - روانشناسی و علوم تربیتی - مهدیشهر - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
[2 3 4 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .