کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > دانشکده ها > دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
پرویز صباحی مدیر گروه علوم شناختی دانشکده مهندسی انرژی های نوین فناوری های نوین 122 33624250 33623300 - p_sabahi@semnan.ac.ir علوم شناختی - پردیس یک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی اکبر امین بیدختی رییس دانشکده دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي رییس دانشکده 115 33625554-33624250 33625554 33626888 aaminbeidokhti@semnan.ac.ir دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی - مهدیشهر - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مجید ایجی مسئول دفتر ریاست دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي مسئول دفتر 45-0 33626888 - 33626888 - روانشناسی و علوم تربیتی - مهدیشهر - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

رضا صادقی مسئول حراست دانشکده دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي حراست 24 33624250 33623300 - - روانشناسی و علوم تربیتی - مهدیشهر - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

رضا صادقی حراست دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي حراست 124 33623300 33624250 - - روانشناسی و علوم تربیتی - مهدیشهر - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی محمد رضا معاون اداری و دانشجویی دانشکده دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي معاونت آموزشی 135 33623300 33624250 - - روانشناسی و علوم تربیتی - مهدیشهر - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

خیرالنسا شهمیرزادی مسئول دبیرخانه دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دبیرخانه 120 33623300 33624250 - - روانشناسی و علوم تربیتی - مهدیشهر - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

نسرین برقی کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي تحصیلات تکمیلی 121 33623300 33624250 - - روانشناسی و علوم تربیتی - مهدیشهر - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

بهنام محمودیان مسئول امور عمومی دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي امور عمومی 144 33623300 33624250 - - روانشناسی و علوم تربیتی - مهدیشهر - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سلیمان کرکه آبادی عامل مالی دانشکده دامپزشكي امور مالی 132 33623300 33624250 - - روانشناسی و علوم تربیتی -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

رضا فاطمی نیا امور دانشجویی دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي امور دانشجویی 118 33623300 33624250 - - روانشناسی و علوم تربیتی - مهدیشهر - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
فاطمه ذوالفقاریان مسئول کتابخانه دانشکده دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي کتابخانه 130 33623300 33624250 - - روانشناسی و علوم تربیتی - مهدیشهر - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محبوبه خراسانی کارشناس کتابخانه دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي کتابخانه 143 33623300 33624250 - - روانشناسی و علوم تربیتی - مهدیشهر - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

سمیه حامدیان کارشناس مجله و پژوهش دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دفتر مجله 137 33623300 33629567 33629567 - روانشناسی و علوم تربیتی - مهدیشهر - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

شهربانو قربانی آبدارخانه اداری دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي آبدارخانه 139 33623300 33624250 - - روانشناسی و علوم تربیتی - مهدیشهر - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
[2 3 4 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .