کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > دانشکده ها > دانشکده دامپزشكي
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهری شمسیان کارشناس گروه آموزشی دانشکده دامپزشكي دبیرخانه و انجام امور گروههای آموزشی 2611 31532611 - - - - - پردیس 1- دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
ابراهیم شهروزیان هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي هیات علمی 2616 31532616 - - - - - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مرتضی صابری کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشكي مسئول آزمایشگاه 2646 31532646 - - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مرتضی صابری کارپرداز دانشکده دامپزشكي کارپردازی 2604 31532604 - - - - - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مرتضی صابری کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشكي آز بافت شناسی و آسیب شناسی 2646 31532646 - - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
فاطمه عمادی مسئول کتابخانه دانشکده دامپزشكي کتابخانه 2627 31532627 - - - - - پردیس1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سید حسام الدین عمادی هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي هیات علمی 2647 31532647 - - - گروه علوم درمانگاهی - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سید حسام الدین عمادی مدیر گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي مدیر گروه علوم درمانگاهی 2607 31532607 - - - گروه علوم درمانگاهی - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
خسرو قزوینیان هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي هیات علمی 2625 31532625 - - khghazvinian@semnan.ac.ir گروه پرورش و اصلاح نژاد - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سمیرا لاهوتیان کارشناس آموزش دانشکده دامپزشكي آموزش 2610 31532610 33654214 - - - - پردیس 1- دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حمیدرضا محمدی هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي هیات علمی 2612 31532612 - - hr.mohammadi@semnan.ac.ir گروه علوم درمانگاهی - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سارا مهدیزاده مدیر پژوهش دانشکده دامپزشکی مدیر پژوهش دانشکده دامپزشكي مدیر پژوهش 2602 31532602 - - - - - پردیس 1-دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
خاطره کفشدوزان مدیر گروه پاتوبیولوژی مدیر گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشكي گروه پاتوبیولوژی 2608 31532608 - - kafshdouzan@semnan.ac.ir گروه پاتوبیولوژی - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی مهدوی مدیر گروه علوم دامی و صنایع غذایی - دانشکده دامپزشكي گروه علوم دامی 2626 31532626 - - mahdavi@semnan.ac.ir مدیر گروه علوم دامی و صنایع غذایی - پردیس 1- دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سید حسام الدین عمادی مدیر گروه علوم درمانگاهی مدیرگروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشكي دانشکده دامپزشکی 2607 31532607 - - - - - -
 << صفحه قبلي   [1 2 3 4 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .