کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > دانشکده ها > دانشکده دامپزشكي
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سیدرسول رستمی لیما رستمی لیما کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشكي انبار مواد دانشکده دامپزشکی 2633 31532633 - - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سیدرسول رستمی لیما آزمایشگاه پیشرفته دانشکده دامپژشکی کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشكي آزمایشگاه پیشرفته 2635 31532635 - - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
منصوره کنعانی آزمایشگاه تجزیه خوراک و شیمی مواد غإایی کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشكي آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی 2638 31532638 - - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مرتضی صابری آزمایشگاه فیزیولوژی و فارماکولوژی کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشكي آز فیزیولوژی و فارماکولوژی 2649 31532649 - - - - - دانشکده دامپژشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سیدرسول رستمی لیما آزمایشگاه محلول سازی دانشکده دامپزشکی کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشكي آز محلول سازی 2631 31532631 - - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مرتضی صابری آزمایشگاه هیستو تکنیک کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشكي آز هیستو تکنیک دانشکده دامپزشکی 2643 31532643 - - - - - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- اتاق هئیت علمی دانشکده دامپزشکی - دانشکده دامپزشكي - 3011 31533011 - - - - - پردیس 1- دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سید جواد احمدپناهی هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي هیات علمی 2613 31532613 - - - گروه علوم پایه - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمود احمدی همدانی هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي هیات علمی 2612 31532612 - - - گروه علوم درمانگاهی - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
زهرا اسماعیلی اسماعیلی کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشكي آز آبزیان 2642 31532642 - - - - - دانشکده دامپژشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهنوش پارسایی مهر هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي هیات علمی 2621 31532621 - - mparsaei@profs.semnan.ac.ir گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمدرضا پودینه خدمات دانشکده دامپزشكي خدمات 2620 - - - - - - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
احسان پورافشار کارشناس آزمایشگاه جانورشناسی دانشکده دامپزشكي آزمایشگاه جانور شناسی 2644 31532644 - - - - - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
اشکان جبلی هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي هیات علمی 2647 31532647 - - - گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
اشکان جبلی جوان مدیر گروه بهداشت دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي مدیر گروه بهداشت 2605 31532605 - - - گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
[2 3 4 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .