کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > دانشکده ها > دانشکده دامپزشكي
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

مژگان رجبی آزبیوشیمی کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشكي آز بیوشیمی 3634 31533634 - - - - - دانشکده دامپژشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

زهرا اسماعیلی آزمایشگاه آبزیان کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشكي آز آبزیان 3642 31533642 - - - - - دانشکده دامپژشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

رویا رضایان آزمایشگاه انگل شناسی کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشكي آز انگل شناسی 3641 31533641 - - - - - دانشکده دامپژشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

مرتضی صابری آزمایشگاه بافت شناسی و آسیب شناسی کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشكي آز بافت شناسی و آسیب شناسی 3646 31533646 - - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سیدرسول رستمی لیما آزمایشگاه پیشرفته دانشکده دامپژشکی کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشكي آزمایشگاه پیشرفته 3635 31533635 - - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
منصوره کنعانی آزمایشگاه تجزیه خوراک و شیمی مواد غإایی کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشكي آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی 3638 31533638 - - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

مرتضی صابری آزمایشگاه فیزیولوژی و فارماکولوژی کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشكي آز فیزیولوژی و فارماکولوژی 3649 31533649 - - - - - دانشکده دامپژشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سیدرسول رستمی لیما آزمایشگاه محلول سازی دانشکده دامپزشکی کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشكي آز محلول سازی 3631 31533631 - - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

مرتضی صابری آزمایشگاه هیستو تکنیک کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشكي آز هیستو تکنیک دانشکده دامپزشکی 3643 31533643 - - - - - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- اتاق هئیت علمی دانشکده دامپزشکی - دانشکده دامپزشكي - 3011 31533011 - - - - - پردیس 1- دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سید جواد احمدپناهی هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي هیات علمی 3613 31533613 - - - گروه علوم پایه - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمود احمدی همدانی هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي هیات علمی 3612 31533612 - - - گروه علوم درمانگاهی - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سیدرسول رستمی لیما انبار مواد دانشکده دامپزشکی کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشكي انبار مواد 3633 31533633 - - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهنوش پارسایی مهر هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي هیات علمی 3621 31533621 - - mparsaei@profs.semnan.ac.ir گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

محمدرضا پودینه خدمات دانشکده دامپزشكي خدمات 3620 - - - - - - دانشکده دامپزشکی
[2 3 4 5 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .