کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 3300 و یا شماره مستقیم 33654100 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > دانشکده ها > دانشکده دامپزشكي
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمدحسن یوسفی ریاست دانشکده دامپزشکی-سرپرست آموزشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي ریاست دانشکده 3600 33654215 33654306 33654215 - - - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمدرضا سلیمی هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي دانشکده دامپزشکی- گروه پاتوبیولوژی 3623 31533623 - - msalimi@semnan.ac.ir گروه پاتوبیولوژی - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
اشکان جبلی جوان مدیر گروه بهداشت دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي مدیر گروه بهداشت 3605 31533605 - - - گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی مهدوی مدیر گروه علوم دامی و صنایع غذایی - دانشکده دامپزشكي گروه علوم دامی 3626 31533626 - - mahdavi@semnan.ac.ir مدیر گروه علوم دامی و صنایع غذایی - پردیس 1- دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- اتاق هئیت علمی دانشکده دامپزشکی - دانشکده دامپزشكي - 3011 31533011 - - - - - پردیس 1- دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سمیرا لاهوتیان کارشناس آموزش دانشکده دامپزشكي آموزش 3610 31533610 33654214 - - - - پردیس 1- دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
بهناز رئیسیان کارشناس آزمایشگاه میکروب شناسی و ویروس شناسی دانشکده دامپزشكي آزمایشگاه میکروب شناسی 3632 31533632 - - - - - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
منصوره کنعانی کارشناس آزمایشگاه مواد غذایی و میکروبیولوژی دانشکده دامپزشكي آزمایشگاه مواد غذایی و میکروبیولوژی 3637 31533637 - - - - - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
احسان پورافشار کارشناس آزمایشگاه جانورشناسی دانشکده دامپزشكي آزمایشگاه جانور شناسی 3644 31533644 - - - - - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سید رسول رستمی لیما کارشناس آزمایشگاه بیوشیمی دانشکده دامپزشكي آزمایشگاه بیوشیمی 3635 31533635 - - - - - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
عرفان شمس الدین امور عمومی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي امور عمومی 3630 31533630 - - - - - پردیس 1- دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
خاطره کفشدوزان مدیر گروه پاتوبیولوژی مدیر گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشكي گروه پاتوبیولوژی 3608 31533608 - - kafshdouzan@semnan.ac.ir گروه پاتوبیولوژی - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سارا مهدیزاده هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي هیات علمی 3622 31533622 - - - بهداشت و بیماریهای آبزیان - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
رضا جمشیدی هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي هیات علمی 3613 31533613 - - - گروه علوم پایه - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
عباس جواهری وایقان هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي هیات علمی 3623 31533623 - - Ajavaheri@semnan.ac.ir گروه پاتوبیولوژی - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
[2 3 4 5 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .