کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > دانشکده ها > دانشکده آمار، رياضي و علوم کامپيوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
معصومه صابریان کارشناس گروه ریاضی دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر کارشناس گروه ریاضی 3211 31533211 - - - - - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علیرضا - سامان بحیرائی - بابایی کفاکی هئیت علمی دانشکده دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر گروه ریاضی 3203 31533203 - - sbk@semnan.ac.ir ریاضی - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سعید شاغولی هیات علمی دانشکده دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر گروه ریاضی 3203 31533203 - - sshagholi@semnan.ac.ir ریاضی - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
جواد دمیرچی هیات علمی دانشکده دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر گروه ریاضی 3204 31533204 - - damirchi@profs.semnan.ac.ir ریاضی - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
کاظم نوری هفت چشمه هیات علمی دانشکده دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر گروه ریاضی 3204 31533204 - - knouri@semnan.ac.ir ریاضی - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مسعود ذوالفقاری هیات علمی دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر گروه ریاضی 3218 31533218 - - mzolfaghari@profs.semnan.ac.ir ریاضی - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمود بیدخام هیات علمی دانشکده دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر گروه ریاضی 3218 31533218 - - mbidkham@semnan.ac.ir ریاضی - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سعید محمدیان سمنانی هیات علمی دانشکده دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر گروه ریاضی 3219 31533219 - - s_mohammadian@profs.semnan.ac.ir ریاضی - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مسعود قدس هیات علمی دانشکده دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر گروه ریاضی 3219 31533219 - - mghods@semnan.ac.ir ریاضی - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی غفاری هیات علمی دانشکده دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر گروه ریاضی 3223 31533223 - - aghaffari@semnan.ac.ir ریاضی - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
رضا معمارباشی هیات علمی دانشکده دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر گروه ریاضی 3223 31533223 - - r.memarbashi@semnan.ac.ir ریاضی - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
فریدون حبیبیان دهکردی هیات علمی دانشکده دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر گروه ریاضی 3225 31533225 - - fhabibian@semnan.ac.ir ریاضی - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمدرضا صافی هئیت علمی دانشکده دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر گروه ریاضی 3225 31533225 - - msafi@semnan.ac.ir ریاضی - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی اشرفی هئیت علمی دانشکده دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر گروه ریاضی 3298 31533298 - - a_ashrafi@semnan.ac.ir ریاضی - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سید ابراهیم اکرمی هئیت علمی دانشکده دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر گروه ریاضی محض 3295 31533295 - - akramisa@profs.semnan.ac.ir ریاضی محض - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
[2 3 4 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .