کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > دانشکده ها > دانشکده آمار، رياضي و علوم کامپيوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مجتبی دوست محمدی معاونت اداری و مالی معاونت اداری و مالی امور مالی 5715-3804 31535715 -31533804 - - - - - پردیس 1 - ستاد مرکزی دانشگاه سمنان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
معصومه صابریان کارشناس گروه ریاضی دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر کارشناس گروه ریاضی 5711 31535711 - - - - - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سامان بابایی کفاکی هیات علمی دانشکده دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر گروه ریاضی 5761 31535761 - - sbk@semnan.ac.ir ریاضی - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سعید شاغولی هیات علمی دانشکده دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر گروه ریاضی 5746 31535746 - - sshagholi@semnan.ac.ir ریاضی - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
جواد دمیرچی هیات علمی دانشکده دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر گروه ریاضی 5763 31535763 - - damirchi@profs.semnan.ac.ir ریاضی - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
کاظم نوری هفت چشمه هیات علمی دانشکده دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر گروه ریاضی 5769 31535769 - - knouri@semnan.ac.ir ریاضی - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مسعود ذوالفقاری هیات علمی دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر گروه ریاضی 5737 31535737 - - mzolfaghari@profs.semnan.ac.ir ریاضی - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمود بیدخام هیات علمی دانشکده دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر گروه ریاضی 5741 31535741 - - mbidkham@semnan.ac.ir ریاضی - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سعید محمدیان سمنانی هیات علمی دانشکده دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر گروه ریاضی 5739 31535739 - - s_mohammadian@profs.semnan.ac.ir ریاضی - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مسعود قدس مدیر گروه ریاضی دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر گروه ریاضی 5710 31535710 - - mghods@semnan.ac.ir ریاضی - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی غفاری هیات علمی دانشکده دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر گروه ریاضی 5742 31535742 - - aghaffari@semnan.ac.ir ریاضی - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
رضا معمارباشی هیات علمی دانشکده دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر گروه ریاضی 5745 31535745 - - r.memarbashi@semnan.ac.ir ریاضی - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
فریدون حبیبیان دهکردی هیات علمی دانشکده دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر گروه ریاضی 5734 31535734 - - fhabibian@semnan.ac.ir ریاضی - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمدرضا صافی هئیت علمی دانشکده دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر گروه ریاضی 5735 31535735 - - msafi@semnan.ac.ir ریاضی - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی اشرفی هیات علمی دانشکده دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر گروه ریاضی 5755 31535755 - - a_ashrafi@semnan.ac.ir ریاضی - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
[2 3 4 5 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .