کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > دانشکده ها > دانشکده آمار، رياضي و علوم کامپيوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- آبدارخانه دانشکده ریاضی آبدارخانه دانشکده دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر آبدارخانه 5714 31535714 - - - - - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- آبدارخانه دانشکده شیمی آبدارخانه شیمی دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر آبدارخانه 3170 31533170 - - - - - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
آقای ملکی آبدارخانه دانشکده فیزیک آبدارخانه فیزیک دانشکده فیزیک آبدارخانه 3253 31533253 - - - - - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- آبدارخانه ساختمان کلاسها دانشکده ریاضی آبدارخانه آموزش دانشکده دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر آبدارخانه 3266 31533266 - - - - - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- اتاق دکتری فیزیک اتاق دکتری فیزیک دانشکده فیزیک گروه فیزیک 3260 31533260 - - - - - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
دانشکده ریاضی اتاق کنفرانس اتاق کنفرانس دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر دانشکده ریاضی 5767 31535767 - - - - - پردیس 1-دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد اخلاقی امور عمومی دانشکده دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر امور عمومی دانشکده 3212 31533212 - - - - - دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مجید اسحاقی هئیت علمی دانشکده دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر گروه ریاضی 3271 31533271 - - meshaghi@semnan.ac.ir ریاضی - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی اشرفی هیات علمی دانشکده دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر گروه ریاضی 5755 31535755 - - a_ashrafi@semnan.ac.ir ریاضی - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی اشرفی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر گروه آموزشي ریاضی 5721 31535721 - - - گروه آموزشي ریاضی - پردیس 1-دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
ناهید اشرفی عضو هیات علمی دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر دانشکده ریاضی 5770 31535770 - - - - - پردیس 1- دانشکده ریاضی ،آمار و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
امیر افضلی کارپرداز دانشکده دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر امور مالی دانشکده 3209 31533209 - - - - - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
امیر افضلی کارپرداز دانشکده دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر امور مالی دانشکده 3209 31533209 - - - - - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- انجمن اسلامی انجمن اسلامی دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر انجمن اسلامی 3268 31533268 - - - - - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- انجمن علمی انجمن علوم دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر انجمن علمی 3240 31533240 - - - - - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
[2 3 4 5 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .