کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > معاونت ها > معاونت فرهنگی و اجتماعی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
نورا.. اکبری آبدارخانه - خدمات معاونت فرهنگی و اجتماعی مدیریت فرهنگی 3159 31533159 - - - - - پردیس 1 معاونت فرهنگی و اجتماعی - خانه فرهنگ
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
ابوالفضل حافظی خادم مسجد امام علی (ع) معاونت فرهنگی و اجتماعی مدیریت فرهنگی 3273 31513273 - - - - - پردیس 1- مسجد امام علی (ع)
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
ابوالفضل حسن آبادی رئیس اداره حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجنماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی مدیریت فرهنگی 3152 31533152 33654144 33654144 a.hasanabadi@staff.semnan.ac.ir - - پردیس 1- معاونت فرهنگی و اجتماعی -خانه فرهنگ
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
رستم شامحمدی معاون فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی 3154 33654148 33654317 33654074 - - - پردیس 1 -معاونت فرهنگی و اجتماعی - خانه فرهنگ
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد طحانی کارشناس نشریات دانشگاهی و کارپرداز معاونت فرهنگی و اجتماعی مدیریت فرهنگی 3150 31533150 - 33654074 tahani@staff.semnan.ac.ir - - پردیس 1 - معاونت فرهنگی و اجتماعی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سمیه قاسمیان کارشناس امور فرهنگی و کانون ها معاونت فرهنگی و اجتماعی مدیریت فرهنگی 3155 31533155 - - ghasemian@staff.semnan.ac.ir معاونت فرهنگی و اجتماعی - پردیس 1 - معاونت فرهنگی و اجتماعی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
یاسمن گنجی نیا کارشناس امور فرهنگی و انجمن های علمی معاونت فرهنگی و اجتماعی مدیریت فرهنگی 3157 31533157 - - ganjiniya@staff.semnan.ac.ir معاونت فرهنگی و اجتماعی - پردیس 1 - معاونت فرهنگی و اجتماعی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سیده کلثوم معصومی کارشناس اداره امور خوابگاه ها معاونت فرهنگی و اجتماعی مدیریت فرهنگی 3154 31533154 33654148 33654074 - معاونت فرهنگی و اجتماعی - پردیس 1 - معاونت فرهنگی و اجتماعی
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .