کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه از بیرون دانشگاه عدد3153 و برای پردیس شماره 2 عدد 3152 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > معاونت ها > معاونت فرهنگی و اجتماعی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سمیه قاسمیان کارشناس امور فرهنگی و کانون ها معاونت فرهنگی و اجتماعی کارشناس امور فرهنگی و کانون ها 3155 31533155 33383155 - - معاونت فرهنگی و اجتماعی - پردیس 1 - معاونت فرهنگی و اجتماعی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
یاسمن گنجی نیا کارشناس امور فرهنگی و انجمن های علمی معاونت فرهنگی و اجتماعی کارشناس امور فرهنگی 3157 31533157 33654144 33654144 - معاونت فرهنگی و اجتماعی - پردیس 1 - معاونت فرهنگی و اجتماعی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد طحانی کارشناس نشریات دانشگاهی معاونت فرهنگی و اجتماعی کارشناس نشریات 3150 31533150 33654074 33654074 - - - پردیس 1 - معاونت فرهنگی و اجتماعی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی کرکه آبادی امور عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی امور عمومی فرهنگی 3156 31533156 - - - - - پردیس 1 - معاونت فرهنگی و اجتماعی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی اصغر کنعانی خادم مسجد معاونت فرهنگی و اجتماعی خادم مسجد 3273 31533273 - - - - - پردیس 1 - معاونت فرهنگی و اجتماعی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمدرضا سعیدی آبدارخانه معاونت فرهنگی و اجتماعی آبدارخانه فرهنگی 3159 31533159 - - - - - پردیس 1- معاونت فرهنگی و اجتماعی
Copyright  © 2017 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .