کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > معاونت ها > معاونت پژوهشی و فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
فرج الله بهرامی بایگانی معاونت پژوهشی و فناوری بایگانی 5887 31535887 - - - معاونت پژوهشی و فناوری - پردیس 1 - معاونت پژوهشی و فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
الهام خروتی کارشناس کانون گچ و نمک و مسئول دبیرخانه کانون گچ و معاونت پژوهشی و فناوری کارشناس کانون گچ و نمک 3931 31533931 33654283 33654283 - معاونت پژوهشی و فناوری - پردیس1 - معاونت پژوهشی و فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
ملیحه خروتی کارشناس ترفیع معاونت پژوهشی و فناوری کارشناس ترفیع 5892 31535892 - - - معاونت پژوهشی و فناوری - پردیس1 - معاونت پژوهشی و فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مصطفی رئوفی کارشناس طرحهای پژوهشی معاونت پژوهشی و فناوری کارشناس طرحهای پژوهشی 5895 31535895 - - mraoufi@staff.semnan.ac.ir معاونت پژوهشی و فناوری - پردیس 1 - معاونت پژوهشی و فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
لعیا رحیمیان کارشناس نرم افزار جامع پژوهشی و امتیاز پژوهانه معاونت پژوهشی و فناوری کارشناس نرم افزار جامع پژوهشی 5893 31535893 - - - معاونت پژوهشی و فناوری - پردیس1- معاونت پژوهشی و فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حمیدرضا ریاضی رحمت مسئول دفتر،جمعداری و انبارداری کتاب معاونت پژوهشی و فناوری مسئول دفتر،جمعداری و انبارداری کتاب 5859 31535859 33654138 31539540 - معاونت پژوهشی و فناوری - پردیس 1 - معاونت پژوهشی و فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
زهرا زمینی دبیرخانه و تایپ معاونت پژوهشی و فناوری دبیرخانه 5891 31535891 - - - معاونت پژوهشی و فناوری - پردیس1 - معاونت پژوهشی و فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سیف ا.. سعدالدین معاون پژوهش و فناوری -عضو شورای پارک علم و فناوری دانشگاه معاونت پژوهشی و فناوری معاون پژوهش و فناوری 5859 31535859 33654138 31539540 - معاونت پژوهشی و فناوری - پردیس 1 - معاونت پژوهشی و فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- فکس پژوهش - معاونت پژوهشی و فناوری معاونت پژوهشی 33654136 33654136 - - - - - پردیس 1- سازمان مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سمیه مخلصی سمنانی کارشناس پژوهانه اعضای هیات علمی و دانشجویان دکترا معاونت پژوهشی و فناوری کارشناس پژوهش 5894 31535894 - - - معاونت پژوهشی و فناوری - پردیس1 - معاونت پژوهشی و فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمدحسن مکی عامل مالی معاونت پژوهشی و فناوری عامل مالی 5848 31535848 - - - معاونت پژوهشی و فناوری - پردیس1 - معاونت پژوهشی و فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
وجیهه نجار کارشناس امور پژوهشی و دفتر روابط بین الملل معاونت پژوهشی و فناوری امور پژوهش 5865 31535865 33654125 33654125 - معاونت پژوهشی و فناوری - پردیس1 - معاونت پژوهشی و فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
ابراهیم نجفی کانی مدیرگروه پژوهشی گچ معاونت پژوهشی و فناوری مدیرگروه پژوهشی گچ 3931 31533931 33654283 33654283 e_najafi@sun.semnan.ac.ir معاونت پژوهشی و فناوری - پردیس1- معاونت پژوهشی و فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مریم کرمی معاون مدیر پژوهش معاونت پژوهشی و فناوری معاون مدیر پژوهش 5810 31535810 - 31539540 - معاونت پژوهشی و فناوری - پردیس 1 - معاونت پژوهشی و فناوری
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .