کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > معاونت ها > معاونت پژوهشی و فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سیف ا.. سعدالدین معاون پژوهش و فناوری معاونت پژوهشی و فناوری معاون پژوهش و فناوری 3901 31533901 33654138 33654136 - معاونت پژوهشی و فناوری - پردیس 1 - معاونت پژوهشی و فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مریم کرمی معاون مدیر پژوهش معاونت پژوهشی و فناوری معاون مدیر پژوهش 3900 31533900 33654137 33654136 - معاونت پژوهشی و فناوری - پردیس 1 - معاونت پژوهشی و فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حمیدرضا ریاضی رحمت مسئول دفتر،جمعداری و انبارداری کتاب معاونت پژوهشی و فناوری مسئول دفتر،جمعداری و انبارداری کتاب 3901 31533901 33654138 33654136 - معاونت پژوهشی و فناوری - پردیس 1 - معاونت پژوهشی و فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمدحسن مکی عامل مالی معاونت پژوهشی و فناوری عامل مالی 3898 31533898 - - - معاونت پژوهشی و فناوری - پردیس1 - معاونت پژوهشی و فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
احمدرضا برهانی کارپرداز معاونت پژوهشی و کارشناس مقالات کنفرانسی معاونت پژوهشی و فناوری کارپرداز 3890 31533890 - - - - - پردیس1 - معاونت پژوهشی و فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مصطفی رئوفی کارشناس طرحهای پژوهشی معاونت پژوهشی و فناوری کارشناس طرحهای پژوهشی 3895 31533895 - - mraoufi@staff.semnan.ac.ir معاونت پژوهشی و فناوری - پردیس 1 - معاونت پژوهشی و فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سمیه مخلصی سمنانی کارشناس پژوهانه اعضای هیات علمی و دانشجویان دکترا معاونت پژوهشی و فناوری کارشناس پژوهش 3894 31533894 - - - معاونت پژوهشی و فناوری - پردیس1 - معاونت پژوهشی و فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
ملیحه خروتی کارشناس ترفیع معاونت پژوهشی و فناوری کارشناس ترفیع 3892 31533892 - - - معاونت پژوهشی و فناوری - پردیس1 - معاونت پژوهشی و فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
لعیا رحیمیان کارشناس نرم افزار جامع پژوهشی و امتیاز پژوهانه معاونت پژوهشی و فناوری کارشناس نرم افزار جامع پژوهشی 3893 31533893 - - - معاونت پژوهشی و فناوری - پردیس1- معاونت پژوهشی و فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
وجیهه نجار کارشناس امور پژوهشی و دفتر روابط بین الملل معاونت پژوهشی و فناوری امور پژوهش 3865 31533865 33654125 33654125 - معاونت پژوهشی و فناوری - پردیس1 - معاونت پژوهشی و فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
زهرا زمینی دبیرخانه و تایپ معاونت پژوهشی و فناوری دبیرخانه 3899 31533899 - - - معاونت پژوهشی و فناوری - پردیس1 - معاونت پژوهشی و فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
فرج الله بهرامی بایگانی معاونت پژوهشی و فناوری بایگانی 3887 31533887 - - - معاونت پژوهشی و فناوری - پردیس 1 - معاونت1rꏾژوهشی و فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
ابراهیم نجفی کانی مدیرگروه پژوهشی گچ معاونت پژوهشی و فناوری مدیرگروه پژوهشی گچ 3931 31533931 33654283 33654283 e_najafi@sun.semnan.ac.ir معاونت پژوهشی و فناوری - پردیس1- معاونت پژوهشی و فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
الهام خروتی کارشناس کانون گچ و نمک و مسئول دبیرخانه کانون گچ و معاونت پژوهشی و فناوری کارشناس کانون گچ و نمک 3931 31533931 33654283 33654283 - معاونت پژوهشی و فناوری - پردیس1 - معاونت پژوهشی و فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
اسماعیل شجاعی رئیس اداره چاپ و انتشارات معاونت پژوهشی و فناوری چاپ دیجیتال و انتشارات دانشگاه 3270 31533270 33654142 - es.shojaee@gmail.com es.shojaee@staff.semnan.ac.ir معاونت پژوهشی و فناوری - پردیس1 - معاونت پژوهشی و فناوری
[2 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .