کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه از بیرون دانشگاه عدد3153 و برای پردیس شماره 2 عدد 3152 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > معاونت ها > معاونت آموزشی و تحصيلات تكميلي
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
پرویز ملک زاده مدیر تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی تحصیلات تکمیلی 3053 31533053 33654327 33654329 pmalekzadeh@semnan.ac.ir - - پردیس 1-معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
ملیحه دربانی کارشناس مقطع تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی امور ثبت نمرات و انتخاب واحد مقطع تحصیلات تکمیلی 3056 31533056 - - - - - پردیس 1-معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
پروین مولایی کارشناس امور مهمان و انتقال معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی امور مهمان و انتقال 3057 31533057 - - - - - پردیس 1-معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حمید نوعی کارشناس گروه آموزشهای الکترونیکی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی گروه آموزشهای الکترونیکی 3058 33383058 - - - - - پردیس 1 - معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
پروین مولایی کارشناس امور شوراها و کمیسیون معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی امور شوراها و کمیسیون 3052 33383052 - - - - - پردیس 1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سید محمدرضا اقوامی مسئول امور دانش آموختگان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی امور دانش آموختگان 3048 33383048 - - - - - پردیس 1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
فرزین یغمایی مسئول آموزش مجازی دانشگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مدیریت آموزش های مجازی 3046 33383046 - - - - - پردیس 1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سامان بابائی کفاکی مدیر دفتر استعداد درخشان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مدیر استعدادهای درخشان 3061 33383061 33654328 33654328 talent@semnan.ac.ir - - پردیس1 -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سمیه بهار کارشناس امور استعدادهای درخشان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دفتر استعدادهای درخشان 3060 31533060 - - - - - پردیس 1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حسن محب شاهدین مدیر امور آموزشی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مدیریت امور آموزشی 3077 33383077 33654326 33654331 hmoheb@semnan.ac.ir - - پردیس 1 - معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سید محمدرضا سیادتی معاون مدیر امور آموزشی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی معاون مدیر امور آموزشی 3076 33383076 33654324 33654331 - - - پردیس 1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهدی پریمی مسئول دفتر مدیریت آموزشی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دفتر مدیریت آموزشی 3075 33383075 33654325 33654331 - - - پردیس 1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

سمیه قاضی کارشناس امور شوراها و کمیسیون ها معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی امور شوراها و کمیسیون ها 3074 33383074 - - - - - پردیس 1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
ریحانه خراسانی کارشناس امور انتخاب واحد مقطع کارشناسی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی امور انتخاب واحد مقطع کارشناسی 3073 33383073 - - - - - پردیس 1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
فاطمه زهرا مستخدمین حسینی کارشناس امور ثبت نمرات معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی امور ثبت نمرات 3072 31533072 - - - - - پردیس 1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
[2 3 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2017 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .