کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > دانشکده ها > دانشکده اقتصاد و مديريت
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
ناصر احمدی مسئول امور عمومی دانشکده اقتصاد و مدیریت دفتر ریاست 3596 31533596 - - - - - پردیس 1 - دانشکده اقتصاد و مدیریت
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حمیدرضا همتی کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و مدیریت کارشناس تحصیلات تکمیلی 3567 31533567 - - - - - پردیس 1 - دانشکده اقتصاد و مدیریت
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
زکیه خیرالدین كارشناس آموزش دانشکده اقتصاد و مدیریت آموزش دانشکده اقتصاد و مدیریت 3568 31533568 - - - دانشکده اقتصاد و مدیریت - پردیس 1 - دانشکده اقتصاد و مدیریت
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
فریده فیض کارشناس گروه دانشکده اقتصاد و مدیریت کارشناس گروه 3571 31533571 - - - - - پردیس 1 - دانشکده اقتصاد و مدیریت
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محسن صابریان مسئول کنترل کلاس ها دانشکده اقتصاد و مدیریت مسئول کنترل کلاس ها 3565 31533565 33654145 33654145 - - - پردیس1 - دانشکده اقتصاد و مدیریت
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
فریده همتی كارشناس پژوهش و گروههاي آموزشي مديريت صنعتي و حسابداري معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی كارشناس پژوهش و گروههاي آموزشي مديريت صنعتي و حساب 3572 31533572 - - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مجید مداح ریاست دانشکده دانشکده اقتصاد و مدیریت ریاست دانشکده 3596 31533596 33654078 33654078 - - - پردیس 1- دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
امين همتي مسئول دفتر ریاست دانشکده دانشکده اقتصاد و مدیریت دفتر ریاست 3596 31533596 33654078 33654078 - - كارشناس كميته منتخب پردیس 1 - دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حسین دامغانیان معاونت آموزشی دانشکده دانشکده اقتصاد و مدیریت معاونت آموزشی 3597 31533597 33654313 - - - - پردیس 1 - دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مرتضی ملکی مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده دانشکده اقتصاد و مدیریت تحصیلات تکمیلی 3598 31533598 33654312 - - - - پردیس 1 - دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
رحمان سعادت مسئول پژوهش دانشکده دانشکده اقتصاد و مدیریت پژوهش 3598 31533598 33654312 - - - - پردیس 1 - دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
عظیم الله زارعی مدیرگروه مدیریت بازرگانی دانشکده اقتصاد و مدیریت مدیرگروه مدیریت بازرگانی 3563 31533563 - - - مدیریت بازرگانی - پردیس 1 - دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محسن شفیعی مدیرگروه مدیریت صنعتی دانشکده اقتصاد و مدیریت مدیرگروه مدیریت صنعتی 3564 31533564 - - - مدیریت صنعتی - پردیس 1- دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
اسمعیل ابونوری مدیر گروه آموزشی اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت مدیر گروه آموزشی اقتصاد 3585 31533585 - - - اقتصاد - پردیس 1- دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
فاطمه جلالی مدیر گروه آموزشی حسابداری دانشکده اقتصاد و مدیریت مدیرگروه حسابداری 3584 31533584 - - - حسابداری - پردیس1-دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری
[2 3 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .