کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > دانشکده ها
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
اسحاق رحیمیان بوگر عضو هیئت علمی -معاون پژوهش و فناوری دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشکده روانشناسی 114 33623300 33624250 - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
بیتا مصباح مصباح عضو هیئت علمی-مدیر گروه پژوهش هنر دانشکده هنر گروه پژوهش هنر 4278 31524278 - - - - - پردیس 2-دانشکده هنر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

مژگان رجبی آزبیوشیمی کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشكي آز بیوشیمی 3634 31533634 - - - - - دانشکده دامپژشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

زهرا اسماعیلی آزمایشگاه آبزیان کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشكي آز آبزیان 3642 31533642 - - - - - دانشکده دامپژشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

رویا رضایان آزمایشگاه انگل شناسی کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشكي آز انگل شناسی 3641 31533641 - - - - - دانشکده دامپژشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

مرتضی صابری آزمایشگاه بافت شناسی و آسیب شناسی کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشكي آز بافت شناسی و آسیب شناسی 3646 31533646 - - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سیدرسول رستمی لیما آزمایشگاه پیشرفته دانشکده دامپژشکی کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشكي آزمایشگاه پیشرفته 3635 31533635 - - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
منصوره کنعانی آزمایشگاه تجزیه خوراک و شیمی مواد غإایی کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشكي آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی 3638 31533638 - - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

مرتضی صابری آزمایشگاه هیستو تکنیک کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشكي آز هیستو تکنیک دانشکده دامپزشکی 3643 31533643 - - - - - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سیروس آقاخانی هیات علمی دانشکده هنر گروه نقاشی 5368 31535368 - - cyrus_aghakhani@semnan.ac.ir نقاشی - پردیس هنر-جنب پارک سکان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حسین آقایی کارشناس کتابخانه دانشکده هنر کتابخانه 5330 31535330 - - - - - پردیس 2-دانشکده هنر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
عطیه ابراهیمی کارشناس نشریه دانشکده هنر دانشکده هنر 5320 31535320 - - - - - پردیس 2-دانشکده هنر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
دانشکده هنر اتاق خدمات - دانشکده هنر - 4249 31524249 - - - - - پردیس 2-دانشکده هنر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
رضوان احمدی پیام عضو هیات علمی دانشکده هنر گروه فرش 5393 31535393 - - rezvan.a.p@profs.semnan.ac.ir فرش - پردیس هنر-جنب پارک سکان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد اخلاقی امور عمومی دانشکده دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر امور عمومی دانشکده 3212 31533212 - - - - - دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر
[2 3 4 5 6 7 8 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .