کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > حوزه ریاست > اداره املاک ، دعاوی و رسیدگی به شکایات
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی بلند کارشناس امور قراردادها ریاست دانشگاه امور حقوقی و قراردادها 5881 31535881 - - - - - پردیس 1 - ستاد مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سعید شهریاری رئیس اداره املاک، دعاوی و رسیدگی به شکایات ریاست دانشگاه امور حقوقی و قراردادها 5839 31535839 33654133 - - - - پردیس 1 - ستاد مرکزی
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .