کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > حوزه ریاست > گروه همکاریهای علمی و بین المللی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
روح الله رفعی رئیس گروه همکاریهای علمی و بین المللی ریاست دانشگاه رئیس گروه همکاریهای علمی و بین المللی 5865 31535865 33654125 - rafee@semnan.ac.ir - - پردیس1 - سازمان مرکزی
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .