کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > پردیس دانشگاهی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

میثم شکوری عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی انرژی های نوین پردیس علوم و فناورهای نوین 3429 31533429 - - - - - -
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .