کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه از بیرون دانشگاه عدد3153 و برای پردیس شماره 2 عدد 3152 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > معاونت ها > معاونت دانشجویی > معاون دانشجویی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
گل محمدی بهروز معاون دانشجویی دانشگاه معاونت دانشجویی معاون دانشجویی 33121 31533121 33654114 33654113 - - - پردیس 1 - سازمان مرکزی
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .