کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > معاونت ها > معاونت آموزشی و تحصيلات تكميلي > معاون آموزشی و تحصيلات تكميلي
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حمیدرضا محمدیان سمنانی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 3083 31533083 33654336 33654338 hmohammadian@ semnan.ac.ir - - پردیس شماره 1 - ساختمان معاونت آموزشی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
احمد بقاء مسئول دفتر معاونت آموزشی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مسئول دفتر 3083 31533083 33654336 33654338 - - - پردیس شماره 1 - ساختمان معاونت آموزشی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
بهجت واعظی كارشناس مسئول امور آموزشي معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی كارشناس مسئول امور آموزشي 3081 31533081 33654334 - - - - پردیس شماره 1 - ساختمان معاونت آموزشی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مصطفی رجبی کارشناس هیات ممیزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی هیات ممیزه 3082 31533082 33654335 - m_rajabi@staff.semnan.ac.ir - - پردیس شماره 1 - ساختمان معاونت آموزشی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهناز کاشیان دبيرخانه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دبیرخانه معاونت آموزشی 3084 31534338 - - - - - پردیس شماره 1 - ساختمان معاونت آموزشی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
الهام صمدی دبیرخانه تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی تحصیلات تکمیلی 3049 31533049 - - - - - پردیس 1- دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

- مسئول دفتر تحصیلات تکمیلی مسئول دفتر تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دفتر تحصیلات تکمیلی 3055 31533055 - - - - - -
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .