کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > معاونت ها > معاونت پژوهشی و فناوری > معاون پژوهشی و فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
رضا شهریاری پور کارشناس پژوهش معاونت پژوهشی و فناوری کارشناس پژوهش 3904 31533904 - - - - - سازمان مرکزی -معاونت پژوهشی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی حقیقی اصل معاون پژوهش و فناوری معاونت پژوهشی و فناوری معاون پژوهش و فناوری 3901 31533901 33654138 33654136 ahaghighi@semnan.ac.ir معاونت پژوهشی و فناوری - پردیس 1 - معاونت پژوهشی و فناوری
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .