کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه از بیرون دانشگاه عدد3153 و برای پردیس شماره 2 عدد 3152 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > معاونت ها > معاونت پژوهشی و فناوری > معاون پژوهشی و فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی حقیقی اصل معاون پژوهش و فناوری معاونت پژوهشی و فناوری معاون پژوهش و فناوری 3901 31533901 33654138 33654136 ahaghighi@semnan.ac.ir معاونت پژوهشی و فناوری - پردیس 1 - معاونت پژوهشی و فناوری
Copyright  © 2017 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .