کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه از بیرون دانشگاه عدد3153 و برای پردیس شماره 2 عدد 3152 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > معاونت ها > معاونت فرهنگی و اجتماعی > معاون فرهنگی و اجتماعی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
ابوالفضل حسن آبادی کارشناس مسئول معاونت فرهنگی و اجتماعی مدیریت فرهنگی 3152 31533152 33654144 33654144 a.hasanabadi@staff.semnan.ac.ir - - پردیس 1- معاونت فرهنگی و اجتماعی -خانه فرهنگ
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
رستم شامحمدی معاون فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی 3154 33654148 33654317 33654074 - - - پردیس 1 -معاونت فرهنگی و اجتماعی - خانه فرهنگ
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .