کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 3300 و یا شماره مستقیم 33654100 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > حوزه ریاست > پارک علم فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سیف ا.. سعدالدین معاون پژوهش و فناوری -عضو شورای پارک علم و فناوری دانشگاه معاونت پژوهشی و فناوری معاون پژوهش و فناوری 5859 31535859 33654138 33654136 - معاونت پژوهشی و فناوری - پردیس 1 - معاونت پژوهشی و فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد آزادی مدیر مرکز کارآفرینی دانشگاه پارک علم و فناوری دانشگاه مرکز کارآفرینی دانشگاه 3160 31533160 - 33383161 - - - پردیس 1- مرکز کارآفرینی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد علی خرمیان کارشناس مرکز پارک علم و فناوری دانشگاه مرکز کارآفرینی 3161 31533161 - 33383161 - - - پردیس 1 - مرکز کارآفرینی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حسین ادب کارشناس دفتر نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه نوآوری 3163 31533163 - - - - - پردیس 1 - مرکز کارآفرینی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی درویشی آبدارخانه پارک علم و فناوری دانشگاه مرکز کارآفرینی 3164 31533164 - - - - - پردیس 1 - مرکز کارآفرینی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمدعلی خرمیان مسئول سایت مرکز پارک علم و فناوری دانشگاه مرکز کارآفرینی 3162 31533162 - - - - - پردیس 1 - مرکز کارآفرینی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی حقیقی اصل رئیس پارک علم و فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه رئیس پارک علم و فناوری 106 33605006 33605000-4 - - - - سمنان -میدان استاندارد بلوار جوان - پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

طاهره مشتاقی مسئول دفتر پارک علم و فناوری دانشگاه مسئول دفتر - 33325626 33325627 - - - - بلوار مولوی - فرمانداری سابق - پارک علم و فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
داود معروفی معاون پارک علم و فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه معاون پارک علم و فناوری 109 33605009 33605000-4 - - - - سمنان -میدان استاندارد بلوار جوان - پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد حسن مکی امور مالی پارک علم و فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه عامل مالی 116 33605016 33605000-4 - - - - سمنان -میدان استاندارد بلوار جوان - پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حسینعلی مولائی فرد کارشناس کانون علوم نوین پارک علم و فناوری دانشگاه پارک علم و فناوری - 33333419 - - - - - بلوار مولوی - خ فرمانداری سابق - پارک علم و فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
زهرا شاهی کارشناس پارک پارک علم و فناوری دانشگاه پارک علم و فناوری 117 33605017 33605000-4 - z_shahi@staff.semnan.ac.ir - - سمنان -میدان استاندارد بلوار جوان - پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سمانه سعدالدین کارشناس پارک پارک علم و فناوری دانشگاه پارک علم و فناوری 112 33605012 33605000-4 - - - - سمنان -میدان استاندارد بلوار جوان - پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سمانه مونسان کارشناس پارک پارک علم و فناوری دانشگاه پارک علم و فناوری 110 33605010 33605000-4 - - - - سمنان -میدان استاندارد بلوار جوان - پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
امین نیکوبین مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه پارک علم و فناوری دانشگاه مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه - 33337475 - 33337170 - - - بلوار قائم - خیابان دانشجو - پردیس شماره 3 دانشگاه
[2 3 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .