کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > حوزه ریاست > پارک علم فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حسین ادب کارشناس دفتر نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه نوآوری 3163 31533163 - - - - - پردیس 1 - مرکز کارآفرینی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- انتظامات پارک علم و فناوری انتظامات پارک پارک علم و فناوری دانشگاه انتظامات پارک علم و فناوری - 33605000 - - - - - بلوار مولوی - فرمانداری سابق - پارک علم و فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهدی پروینی مدیر مرکز کارآفرینی دانشگاه پارک علم و فناوری دانشگاه مرکز کارآفرینی دانشگاه 3160 31533160 - 33383161 - - - پردیس 1- مرکز کارآفرینی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

حامد جهانشاهی کارشناس پذیرش واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه پذیرش واحدهای فناور - 33336768 - 33337170 h_jahanshahi@staff.semnan.ac.ir - - بلوار قائم - خیابان دانشجو - پردیس شماره 3 دانشگاه
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

زیبا حاج علیان کارشناس مرکز رشد فناوري پارک علم و فناوری دانشگاه کارشناس مرکز رشد فناوري - 33337071 - - - - - بلوار قائم - خیابان دانشجو - پردیس شماره 3 دانشگاه
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمدعلی حافظی رئیس اداره امور پشتیبانی پارک علم و فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه رئیس اداره امور پشتیبانی پارک علم و فناوری 115 33605015 33605000-4 - - - - سمنان -میدان استاندارد بلوار جوان - پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی حقیقی اصل رئیس پارک علم و فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه رئیس پارک علم و فناوری 106 33605006 33605000-4 - - - - سمنان -میدان استاندارد بلوار جوان - پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمدعلی خرمیان مسئول سایت مرکز پارک علم و فناوری دانشگاه مرکز کارآفرینی 3162 31533162 - - - - - پردیس 1 - مرکز کارآفرینی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد علی خرمیان کارشناس مرکز پارک علم و فناوری دانشگاه مرکز کارآفرینی 3161 31533161 - 33383161 - - - پردیس 1 - مرکز کارآفرینی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- دبیرخانه پارک علم و فناوری - پارک علم و فناوری دانشگاه دبیرخانه 102 33605000-4 - - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی درویشی آبدارخانه پارک علم و فناوری دانشگاه مرکز کارآفرینی 3164 31533164 - - - - - پردیس 1 - مرکز کارآفرینی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- دفتر ریاست پارک علم و فناوری مسئول دفتر پارک علم و فناوری دانشگاه - 105 33605005 33605000-4 - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

- دفتر مرکز رشد فناوری - پارک علم و فناوری دانشگاه - - 33337172 - 33337170 roshd@sustp.ir - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

- دفتر مرکز کارآفرینی و نوآوری پارک علم و فناوری - پارک علم و فناوری دانشگاه - - 33383161 - 33383161 karafariny@semnan.ac.ir - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سیف ا.. سعدالدین معاون پژوهش و فناوری -عضو شورای پارک علم و فناوری دانشگاه معاونت پژوهشی و فناوری معاون پژوهش و فناوری 5859 31535859 33654138 31539540 - معاونت پژوهشی و فناوری - پردیس 1 - معاونت پژوهشی و فناوری
[2 3 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .