کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه از بیرون دانشگاه عدد3153 و برای پردیس شماره 2 عدد 3152 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > حوزه ریاست > بازرسي و رسيدگي به شكايات
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
داود مداح بازرسی و رسیدگی به شکایات ریاست دانشگاه بازرسی و رسیدگی به شکایات 3844 33654127 - - - - - پردیس 1 - ستاد مرکزی
Copyright  © 2017 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .