کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > معاونت ها > معاونت دانشجویی > مركز بهداشت و سلامت
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهتاب اسماعیلی كارشناس مركز بهداشت معاونت دانشجویی مرکز بهداشت 3671 31533671 - - - مرکز بهداشت - پردیس 1 - مرکز بهداشت
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
اورژانس اورژانس اورژانس مركز بهداشت معاونت دانشجویی مركز بهداشت 3338 31533338 - - - - - پردیس1 - مرکز بهداشت
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- اورژانس مركز بهداشت اورژانس مركز بهداشت معاونت دانشجویی مرکز بهداشت 3338 31533338 - - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
زهرا جاوید مسئول مركز بهداشت و سلامت معاونت دانشجویی مرکز بهداشت 3660 31533660 33654072 33654072 - مرکز بهداشت - پردیس 1 - مرکز بهداشت
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
آیدا خدابنده لو ناظر کیفی بهداشت محیط معاونت دانشجویی مرکز بهداشت 3667 31533667 - - - - - پردیس 1 - معاونت دانشجویی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مرکز بهداشت دندانپزشكي دندانپزشكي معاونت دانشجویی مرکز بهداشت 3668 31533668 - - - - - پردیس1 - مرکز بهداشت
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
اكرم رو شناس پذیرش مركز بهداشت معاونت دانشجویی مركز بهداشت 3660 31533660 33654072 31533672 - - - پردیس1 - مرکز بهداشت
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
اکرم روشناس اورژانس معاونت دانشجویی اورژانس 3660 31533660 - - - مرکز بهداشت - پردیس 1 - مرکز بهداشت
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

- مرکز بهداشت پذیرش مرکز بهداشت معاونت دانشجویی - 3660 31533660 - - - - - پردیس 1- مرکز بهداشت
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .