کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > دانشکده ها > پردیس علوم و فناوریهای نوین
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- آبدارخانه پردیس علوم و فناوریهای نوین آبدارخانه پردیس علوم و فناوریهای نوین پردیس علوم و فناوریهای نوین 5423 31535423 - - - - - میدان سعدی -بلوار مولوی سوم -پردیس علوم و فناوری های نوین
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- آزمایشگاه سنتز آزمایشگاه سنتز پردیس علوم و فناوریهای نوین پردیس علوم و فناوریهای نوین 5418 31535418 - - - - - میدان سعدی -بلوار مولوی سوم -پردیس علوم و فناوری های نوین
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- انتظامات پردیس علوم و فناوریهای نوین انتظامات پردیس علوم و فناوریهای نوین پردیس علوم و فناوریهای نوین 5430 31535430 33323088 - - - - میدان سعدی -بلوار مولوی سوم -پردیس علوم و فناوری های نوین
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مجید ایجی مسئول دفتر پردیس علوم و فناوریهای نوین پردیس علوم و فناوریهای نوین پردیس علوم و فناوری نوین 5400 31535400 33335404 - - - - میدان سعدی -بلوار مولوی سوم -پردیس علوم و فناوری های نوین
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهران رجبی مدیر گروه مهندسي هوافضا و مهندسی سیستم های انرژی دانشکده مهندسی انرژی های نوین فناوری های نوین 3351 31533351 - - rajabi@semnan.ac.ir هوافضا - پردیس یک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
بهمن زارع نژاد مدیر گروه مهندسی اکتشاف نفت پردیس علوم و فناوریهای نوین مدیر گروه مهندسی اکتشاف نفت 3928 31533928 - - - مهندسی اکتشاف نفت-مهندسی مخازن هیدروکربوری - پردیس یک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمدحسین صابری معاون پژوهشی پردیس علوم و فناوریهای نوین پردیس علوم و فناوریهای نوین 5403 31535403 33335405 - - - - میدان سعدی -بلوار مولوی سوم -پردیس علوم و فناوری های نوین
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
پرویز صباحی مدیر گروه علوم شناختی دانشکده مهندسی انرژی های نوین فناوری های نوین 122 33624250 33623300 - p_sabahi@semnan.ac.ir علوم شناختی - پردیس یک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
معاونت آموزشی علی مالکی معاونت آموزشی پردیس علوم و فناوریهای نوین پردیس علوم و فناوریهای نوین 5404 31535404 33335405 - - - - میدان سعدی -بلوار مولوی سوم -پردیس علوم و فناوری های نوین
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
امین فرخ آبادی هیئت علمی گروه هوافضا دانشکده مهندسی هوافضا گروه هوافضا 3364 31533364 - - amin.farrokh@semnan.ac.ir هوافضا - پردیس یک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد نادر لطف اللهی هیات علمی دانشکده دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز گروه شیمی ، نفت وگاز 3913 31533913 - - mnlotfollahi@semnan.ac.ir شیمی، نفت و گاز - پردیس 1 - دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهدی موسوی عضو هیات علمی پردیس علوم و فناوریهای نوین پردیس علوم و فناوریهای نوین 5420 31535420 - - - - - میدان سعدی -بلوار مولوی سوم -پردیس علوم و فناوری های نوین
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد صادق نوربخش هیئت علمی گروه مهندسی پزشکی دانشکده مهندسی انرژی های نوین فناوری های نوین 3379 31533379 - - s_nourbakhsh@semnan.ac.ir مهندسی پزشکی - پردیس یک
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .