کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > دانشکده ها > پردیس علوم و فناوریهای نوین
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
فرامرز هرمزی رییس پردیس علوم و فناوری های نوین دانشکده مهندسی انرژی های نوین پردیس علوم و فناوری های نوین 3301 31533301 33654314 - - علوم و فناوری های نوین - پردیس یک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سعیده رفیعی طباطبایی کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی انرژی های نوین فناوری های نوین 3303 31533303 33654314 - - علوم و فناوری های نوین - پردیس یک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
رحیم شریف خواه عامل مالی دانشکده مهندسی انرژی های نوین فناوری های نوین 3165 31533165 - - - علوم و فناوری های نوین - پردیس یک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
بهمن زارع نژاد مدیر گروه مهندسی اکتشاف نفت پردیس علوم و فناوریهای نوین مدیر گروه مهندسی اکتشاف نفت 3928 31533928 - - - مهندسی اکتشاف نفت-مهندسی مخازن هیدروکربوری - پردیس یک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
احسان برهانی هیئت علمی گروه نانو مواد دانشکده مهندسي مواد و متالوژی فناوری های نوین 3379 31533379 - - ehsan.borhani@semnan.ac.ir نانو مواد - پردیس یک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهران رجبی مدیر گروه مهندسي هوافضا و مهندسی سیستم های انرژی دانشکده مهندسی انرژی های نوین فناوری های نوین 3351 31533351 - - rajabi@semnan.ac.ir هوافضا - پردیس یک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
امین فرخ آبادی هیئت علمی گروه هوافضا دانشکده مهندسی هوافضا گروه هوافضا 3364 31533364 - - amin.farrokh@semnan.ac.ir هوافضا - پردیس یک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
شمس الضحی ابوالمعالی مدیر گروه زیست فناوری میکروبی دانشکده مهندسی انرژی های نوین فناوری های نوین 3197 31533397 - - s_abolmaali@semnan.ac.ir زیست فناوری میکروبی - پردیس یک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
ساسان آزادی هیئت علمی گروه مهندسی پزشکی دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر فناوری های نوین 3977 31533977 - - sazadi@semnan.ac.ir مهندسی پزشکی - پردیس یک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی مالکی هیئت علمی گروه مهندسی پزشکی دانشکده مهندسی انرژی های نوین فناوری های نوین 3982 31533982 - - amaleki@semnan.ac.ir مهندسی پزشکی - پردیس یک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد صادق نوربخش هیئت علمی گروه مهندسی پزشکی دانشکده مهندسی انرژی های نوین فناوری های نوین 3379 31533379 - - s_nourbakhsh@semnan.ac.ir مهندسی پزشکی - پردیس یک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
پرویز صباحی مدیر گروه علوم شناختی دانشکده مهندسی انرژی های نوین فناوری های نوین 122 33624250 33623300 - p_sabahi@semnan.ac.ir علوم شناختی - پردیس یک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد نادر لطف اللهی هیات علمی دانشکده دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز گروه شیمی ، نفت وگاز 3913 31533913 - - mnlotfollahi@semnan.ac.ir شیمی، نفت و گاز - پردیس 1 - دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
بهمن زارع نژاد هئیت علمی دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز گروه شیمی ، نفت وگاز 3926 31533926 - - bzarenezhad@semnan.ac.ir دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز - پردیس 1- دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
یوسف صفا دبیرخانه آموزش کل معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دبیرخانه 3043 31533043 - - - - - پردیس 1- معاونت آموزشی
[2 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .