کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 3300 و یا شماره مستقیم 33654100 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > معاونت ها > معاونت آموزشی و تحصيلات تكميلي > مدیریت تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
پرویز ملک زاده مدیر تحصیلات تکمیلی - دبیر شورای دانشگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی تحصیلات تکمیلی 3053 31533053 33654327 33654329 pmalekzadeh@semnan.ac.ir - - پردیس 1-معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
پروین مولایی معاون مدیر تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی تحصیلات تکمیلی 3055 31533055 33654327 33654329 - - - پردیس 1 -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
ملیحه دربانی کارشناس مقطع تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی امور ثبت نمرات و انتخاب واحد مقطع تحصیلات تکمیلی 3056 31533056 - - - - - پردیس 1-معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
ابوالفضل حسن آبادی رئیس اداره حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجنماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی مدیریت فرهنگی 3152 31533152 33654144 33654144 a.hasanabadi@staff.semnan.ac.ir - - پردیس 1- معاونت فرهنگی و اجتماعی -خانه فرهنگ
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حمید رضا نوعی کارشناس پذیرش و ثبت نام معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی تحصیلات تکمیلی دانشگاه 3058 31533058 - - - - - پردیس 1 - معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سید محمدرضا اقوامی کارشناس مسئول امور دانش آموختگان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی امور دانش آموختگان 3048 31533048 - - - - - پردیس 1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
فریده همتی كارشناس پژوهش و گروههاي آموزشي مديريت صنعتي و حسابداري دانشکده اقتصاد و مدیریت كارشناس پژوهش و گروههاي آموزشي مديريت صنعتي و حساب 3572 31533572 - - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
فرزین یغمایی مسئول آموزش مجازی دانشگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مدیریت آموزش های مجازی 3046 33383046 - - - - - پردیس 1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مرضیه فتوره چی امور پذیرش و ثبت نام و آزمون جامع معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مدیریت تحصیلات تکمیلی 3059 31533059 - - - - - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
نوید شکرویان کارشناس کمیسیون و شورا معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی تحصیلات تکمیلی دانشگاه 3057 31533057 - - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
الهام صمدی مسئول دفتر تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی تحصیلات تکمیلی 3053 31533053 - - - - - پردیس 1-معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مرضیه گرامی دبیرخانه تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی تحصیلات تکمیلی دانشگاه 3049 31533049 - - - - - پردیس 1-معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
کیمیا پیوندی کارشناس آموزش های مجازی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی تحصیلات تکمیلی دانشگاه 3046 31533046 - - - - - پردیس 1-معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- مسئول دفتر مدیر تحصیلات تکمیلی مسئول دفتر تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی تحصیلات تکمیلی دانشگاه 3055 33654327 - 33654329 - - - -
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .