کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > معاونت ها > معاونت آموزشی و تحصيلات تكميلي > مدیریت برنامه ریزی درسی و هماهنگی آموزشی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
کاظم نوری هفت چشمه مدیر برنامه ریزی درسی و هماهنگی آموزشی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی برنامه ریزی درسی و هماهنگی آموزشی 3069 31533069 33654321 33654321 - - - پردیس 1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
نجمه خدام عباسی کارشناس امور اساتید معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی امور اساتید 3068 31533068 - - - - - پردیس 1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهدی ایزدی کارشناس امور اساتید معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی امور اساتید 3071 31533071 - - - - - پردیس 1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مریم صمیمیان کارشناس امور برنامه ریزی درسی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی امور برنامه ریزی درسی 3067 31533067 - - - - - پردیس 1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .