کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > معاونت ها > معاونت آموزشی و تحصيلات تكميلي > مدیریت امور آموزشی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سید محمدرضا سیادتی معاون مدیر امور آموزشی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی معاون مدیر امور آموزشی 3076 33383076 33654324 33654331 - - - پردیس 1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهدی پریمی مسئول دفتر مدیریت آموزشی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دفتر مدیریت آموزشی 3075 33383075 33654325 33654331 - - - پردیس 1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
ریحانه خراسانی کارشناس امور انتخاب واحد مقطع کارشناسی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی امور انتخاب واحد مقطع کارشناسی 3073 33383073 - - - - - پردیس 1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
فاطمه زهرا مستخدمین حسینی کارشناس امور ثبت نمرات معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی امور ثبت نمرات 3072 31533072 - - - - - پردیس 1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
احمد فهیمی فر مسئول امور فناوری اطلاعات معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی امور انفورماتیک 3063 31533063 33654322 33654322 - - - پردیس 1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مریم شهریاری کارشناس امور فناوری اطلاعات معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی امور فناوری اطلاعات 3064 31533064 33654322 - - - - پردیس 1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سهراب خورشیدیان مسئول امور شبانه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی امور شبانه 3041 31533041 - - - - - پردیس1 -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
وحید دوست محمدی کارشناس امور شبانه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی امور شبانه 3045 31533045 - - - - - پردیس 1 - معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مریم آلبویه کارشناس امور دانش آموختگان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی امور دانش آموختگان 3035 31533035 - - - - - پردیس 1 - معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
یاسر قاضی کارشناس امور دانش آموختگان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی امور دانش آموختگان 3036 31533036 - - - - - پردیس 1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهدی رحیمیان فر کارشناس امور دانش آموختگان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی امور دانش آموختگان 3037 31533037 - - - - - پردیس 1 - معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
ندا مستشیری کارشناس امور دانشنامه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی امور دانشنامه 3038 31533038 - - - - - پردیس 1 - معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
امیر معماری کارشناس امور دانشنامه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی امور دانشنامه 3039 31533039 - - - - - پردیس1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سمیه آقایی کارشناس امور پذیرش و ثبت نام معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی امور پذیرش و ثبت نام 3034 31533034 - - - - - پردیس 1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
احترام کاکو کارشناس امور مهمان و انتقال معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی امور مهمان و انتقال 3033 31533033 - - - - - پردیس 1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
[2 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .