کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > معاونت ها > معاونت آموزشی و تحصيلات تكميلي > مدیریت امور آموزشی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهدی بیدختی کارشناس امور دانش آموختگان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی امور دانش آموختگان 2036 31532036 - - - - - پردیس 1-معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهدی پریمی کارشناس امور مهمان و انتقال معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی امور مهمان و انتقال 2032 31532032 - - - - - پردیس 1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد رحمانی دبیرخانه آموزش کل معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دبیرخانه 2043 32342043 - - - - - پردیس 1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهدی رحیمیان فر مسئول امور دانش آموختگان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی امور دانش آموختگان 2037 31532037 - - - - - پردیس 1 - معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سید محمدرضا سیادتی معاون مدیر امور آموزشی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی معاون مدیر امور آموزشی 2076 31532076 33654324 33654331 - - - پردیس 1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مریم شهریاری کارشناس امور انفورماتیک معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی امور انفورماتیک 2064 31532064 33654322 - - - - پردیس 1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
یوسف صفا دبیرخانه آموزش کل معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دبیرخانه 2043 31532043 - - - - - پردیس 1- معاونت آموزشی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
میترا ضمیری مسئول دفتر مدیریت آموزشی و ماشین نویسی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دفتر مدیریت آموزشی 2075 33382075 33654325 33654331 - - - پردیس 1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سمیه غریبی بایگانی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی بایگانی دبیرخانه 2031 31532031 - - - - - پردیس 1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
احمد فهیمی فر مسئول امور انفورماتیک معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی امور انفورماتیک 2063 31532063 33654322 33654322 - - - پردیس 1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
ندا مستشیری مسئول امور دانشنامه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی امور دانشنامه 2038 31532038 - - - - - پردیس 1 - معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
امیر معماری کارشناس امور دانشنامه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی امور دانشنامه 2039 31532039 - - - - - پردیس1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سید جلال نبوی چاشمی آبدارخانه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی آبدارخانه 2078-2044 31532078 33382044 - - - - پردیس 1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سمیه هدایت کارشناس شوراها و کمیسیون ها معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی 2074 31532074 - - - - - پردیس 1- معاونت آموزشی
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .