کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > حوزه ریاست > مديريت امور فني و نظارت بر طرح هاي عمراني
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مجید قلهکی سرپرست معاونت عمرانی امور عمرانی امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 3825 31533825 33654152 33654151 - - - پردیس 1 - ستاد مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
شکرالله مقیمی مدیر دفتر فنی امور عمرانی امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 3825 31533825 - - - - - پردیس 1 - ستاد مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
میترا خالصی کارشناس معاونت عمرانی امور عمرانی امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 3825 31533825 33654152 - - - - پردیس 1 - ستاد مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
احمد ذوالفقاری مسئول مخابرات امور عمرانی امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 3819 31533819 33654154 33654153 - - - پردیس 1 - ستاد مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
هادی خدام عباسی کارشناس عمرانی امور عمرانی امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 3823 31533823 33654155 - - - - پردیس 1 - ستاد مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حمیدرضا دوست محمدی مسئول تاسیسات امور عمرانی 3820 31533820 33654067 - - - - - پردیس 1 - ستاد مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
الهام شکوهی تکنسین برق امور عمرانی امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 3821 31533821 33654067 - - - - پردیس 1 - ستاد مرکزی
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .