کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > حوزه ریاست > مديريت امور فني و نظارت بر طرح هاي عمراني
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مجید قلهکی سرپرست معاونت عمرانی امور عمرانی امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 5610 31535610 - 31535611 - - - پردیس 1 - ستاد مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
شکرالله مقیمی رئیس دفتر فنی امور عمرانی امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 5615 31535615 - 31535617 - - - پردیس 1 - ستاد مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
میترا خالصی کارشناس ابنیه و عمران امور عمرانی معاونت عمرانی 5614 31535614 - - - - - پردیس 1-دانشکده گردشگری معاونت عمرانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
احمد ذوالفقاری کارشناس تاسیسات امور عمرانی امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 5621 31535621 - 31535621 - - - پردیس 1-دانشکده گردشگری معاونت عمرانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
هادی خدام عباسی کارشناس ابنیه و عمران امور عمرانی امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 5623 31535623 - - - - - پردیس 1 - ستاد مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حمیدرضا دوست محمدی مسئول تاسیسات امور عمرانی معاونت عمرانی 5622 31535622 - - - - - پردیس 1-دانشکده گردشگری معاونت عمرانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
الهام شکوهی کارشناس تاسیسات امور عمرانی امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 5612 31535612 - - - - - پردیس 1-دانشکده گردشگری معاونت عمرانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مجتبی دانائی مسئول تعمیرات و کارشناس ابنیه امور عمرانی معاونت عمرانی 5618 31535618 - - - - - پردیس 1-دانشکده گردشگری معاونت عمرانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
امید رضائی فر مدیریت سبز امور عمرانی معاونت عمرانی 5613 31535613 - - - - - پردیس 1-دانشکده گردشگری معاونت عمرانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علیرضا عباسی کارشناس تاسیسات امور عمرانی معاونت عمرانی 5620 31535620 - - - - - پردیس 1-دانشکده گردشگری معاونت عمرانی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حبیب ا.. بهاریان کارشناس تاسیسات امور عمرانی معاونت عمرانی 5626 31535626 - - - - - پردیس 1-دانشکده گردشگری معاونت عمرانی
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .