کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 3300 و یا شماره مستقیم 33654100 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > حوزه ریاست > مدیریت برنامه و بودجه و تحول اداری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
داود مداح مدیر برنامه و بودجه و تحول اداری ریاست دانشگاه مدیریت برنامه و بودجه و تحول اداری 3844 31533844 33654127 33654127 - - - پردیس 1 - ستاد مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علیرضا ایزدی ثابت کارشناس تشکیلات و بهبود روشها ریاست دانشگاه برنامه و بودجه و تحول اداری 3876 31533876 - - - - - پردیس 1 - ستاد مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علیرضا ایزدی ثابت برنامه و بودجه و تحول اداری ریاست دانشگاه مسئول امور رفاهی 3876 - - - - - - پردیس شماره یک - ساختمان مرکزی دانشگاه
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مرضیه رضوانی انجام امور آموزش کارکنان ریاست دانشگاه برنامه بودجه و تحول اداری 3846 31533846 - - m.rezvani@staff.semnan.ac.ir - - پردیس 1 - ستاد مرکزی دانشگاه سمنان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حسن امامی کارشناس برنامه و بودجه ریاست دانشگاه مدیریت برنامه و بودجه و تحول اداری 3874 31533874 33654126 - - - - پردیس 1 - ستاد مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
ملیحه جوانمرد کارشناس مسئول آمار ریاست دانشگاه مدیریت برنامه و بودجه 3847 31533847 - - amar @ semnan.ac.ir - - پردیس شماره 1 - سازمان مرکزی
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .