کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > حوزه ریاست > دبيرخانه هيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
فرشاد ورامینیان رئیس دبیرخانه و دبیر هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی ریاست دانشگاه جذب اعضای هیات علمی 5880 31535880 33654140 33654150 fvaraminian@semnan.ac.ir - - پردیس 1 - ستاد مرکزی دانشگاه سمنان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- کارشناس دفتر جذب کارشناس دفتر جذب اعضای هیات علمی ریاست دانشگاه جذب هیات علمی 5828 31535828 33654146 33654150 jazb@semnan.ac.ir - - پردیس 1 - ستاد مرکزی دانشگاه سمنان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
فهیمه کاشفی کارشناس جذب اعضای هیات علمی ریاست دانشگاه جذب هیات علمی 5829 31535829 33654319 33654150 - - - پردیس 1 - ستاد مرکزی دانشگاه سمنان
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .