کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه از بیرون دانشگاه عدد3153 و برای پردیس شماره 2 عدد 3152 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > دفتر نمایندگی نهاد رهبری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حسین ذوالفقاری لقب مسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دفتر نهاد رهبری دفتر نهاد 3457 31533457 33654088 33654077 - - - پردیس 1 - نهاد رهبری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمدعلی فصیحی معاون نهاد رهبری دفتر نهاد رهبری نهاد رهبری 3461 31533461 33654088 33654077 - - - پردیس 1 - نهاد رهبری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علیرضا شمس الدین کارپرداز نهاد رهبری دفتر نهاد رهبری نهاد رهبری 3475 31533475 - 33654077 - - - پردیس 1 - نهاد رهبری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهدی مهری مدیر اجرایی دفتر نهاد رهبری دفتر نهاد رهبری نهاد رهبری 3463 31533463 - - - - - پردیس 1 - نهاد رهبری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمدرضا دوست محمدی کارشناس عمره، عتبات، ازدواج دانشجویی دفتر نهاد رهبری نهاد رهبری 3474 31533474 - - - - - پردیس 1 - نهاد رهبری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
ساجده کاشفی مسئول واحدخواهران دفتر نهاد دفتر نهاد رهبری نهاد رهبری 3477 31533477 - - - - - پردیس 1 - نهاد رهبری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
شهربانو خیرخواه دبیرخانه دفتر نهاد رهبری دفتر نهاد رهبری نهاد رهبری 3477 31533477 - 33654077 - - - پردیس 1 - نهاد رهبری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

ماشاا.. معمارزاده دفتر نهاد رهبری ریاست دانشگاه دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 113 33623300 33624250 - - - - -
Copyright  © 2017 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .