کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > دفتر نمایندگی نهاد رهبری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
شهربانو خیرخواهان دبیرخانه دفتر نهاد رهبری دفتر نهاد رهبری دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 5793 33654088 داخلی 8-31535793 33654077 داخلی 8- 33654077 - - - پردیس 1- نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دفتر نهاد دفتر نهاد رهبری دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری داخلی 1 - 33654077-33654088 33654088 33654077 - - - - پردیس 1- نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمدرضا دوست محمدی کارشناس عمره، عتبات، ازدواج دانشجویی دفتر نهاد رهبری نهاد رهبری 5790 33654088داخلی 3-31535790 33654077داخلی 3 داخلی 9 -33654077 - - - پردیس 1- نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حسین ذوالفقاری لقب مسئول دفتر نهاد دفتر نهاد رهبری دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری داخلی 1 - 33654077-33654088 داخلی 1 - 33654077-33654088 33654088 داخلی 9 -33654077 - - - پردیس 1- نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سیدعلی رستمیان معاون دفتر نهاد دفتر نهاد رهبری دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری داخلی 2 - 33654077-33654088 33654088 33654077 داخلی 9 -33654077 - - - پردیس 1- نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علیرضا شمس الدین مسئول دفتر و امور عمومی نهاد رهبری دفتر نهاد رهبری دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 5792 33654088 داخلی 4 -31535792 33654077 داخلی 4 داخلی 9 -33654077 - - - پردیس 1- نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
ماشاا.. معمارزاده دفتر نهاد رهبری دفتر نهاد رهبری دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 113 33623300 33624250 - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهدی مهری مدیر اجرایی نهاد دفتر نهاد رهبری دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 5791 33654088 داخلی 3-31535791 33654077داخلی 3 داخلی 9 -33654077 - - - پردیس 1- نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- هم اندیشی اساتید دفتر نهاد دفتر نهاد رهبری دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری داخلی 6 - 33654077-33654088 33654088 33654077 - - - - پردیس 1- نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
ساجده کاشفی مسئول واحدخواهران دفتر نهاد دفتر نهاد رهبری دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 5793 33654088 داخلی 5 -31535793 33654077 داخلی 5 داخلی 9 -33654077 - - - پردیس 1- نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .