کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > معاونت ها > معاونت پژوهشی و فناوری > انتشارات دانشگاه
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
اسماعیل شجاعی رئیس اداره چاپ و انتشارات معاونت پژوهشی و فناوری چاپ دیجیتال و انتشارات دانشگاه 3270 31533270 33654142 - es.shojaee@gmail.com es.shojaee@staff.semnan.ac.ir معاونت پژوهشی و فناوری - پردیس1 - معاونت پژوهشی و فناوری
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .