کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه از بیرون دانشگاه عدد3153 و برای پردیس شماره 2 عدد 3152 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > معاونت ها > معاونت پژوهشی و فناوری > انتشارات دانشگاه
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
اسماعیل شجاعی مسئول چاپ دیجیتال معاونت پژوهشی و فناوری چاپ دیجیتال و انتشارات دانشگاه 3270 31533270 - - es.shojaee@gmail.com: esmaeel.shojaee@yahoo.com معاونت پژوهشی و فناوری - پردیس1 - معاونت پژوهشی و فناوری
Copyright  © 2017 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .