کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 3300 و یا شماره مستقیم 33654100 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > معاونت ها > معاونت پژوهشی و فناوری > گروه همکاری های علمی و بین المللی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
وجیهه نجار کارشناس امور پژوهشی و دفتر روابط بین الملل معاونت پژوهشی و فناوری امور پژوهش 5865 31535865 33654125 33654125 - معاونت پژوهشی و فناوری - پردیس1 - معاونت پژوهشی و فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
روح الله رفعی رئیس گروه همکاریهای علمی و بین المللی معاونت پژوهشی و فناوری رئیس گروه همکاریهای علمی و بین المللی 5865 31535865 33654125 - rafee@semnan.ac.ir معاونت پژوهشی و فناوری - پردیس1 - معاونت پژوهشی و فناوری
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .