کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > معاونت ها > معاونت پژوهشی و فناوری > مدیریت امور فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حسین ادب کارشناس دفتر نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه نوآوری 3163 31533163 - - - - - پردیس 1 - مرکز کارآفرینی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی درویشی آبدارخانه پارک علم و فناوری دانشگاه مرکز کارآفرینی 3164 31533164 - - - - - پردیس 1 - مرکز کارآفرینی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
آزاده کرم الدین دفتر مدیریت امور فناوری معاونت پژوهشی و فناوری مدیریت امور فناوری - 33605005 - - - - - سمنان -میدان استاندارد بلوار جوان - پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان ساختمان اداری -طبقه 2
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حسن عبداله پور مدیر امور فناوری معاونت پژوهشی و فناوری مدیریت امور فناوری 108 33605008 33605000-4 - - - - سمنان -میدان استاندارد بلوار جوان - پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .