کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه از بیرون دانشگاه عدد3153 و برای پردیس شماره 2 عدد 3152 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > معاونت ها > معاونت پژوهشی و فناوری > مديريت امور پژوهشی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سید حسن زوار موسوی نیاکی مدیر پژوهش معاونت پژوهشی و فناوری مدیر پژوهش 3903 31533903 33654134 33654136 hzmousavi@semnan.ac.ir - - پردیس 1 - معاونت پژوهشی و فناوری
Copyright  © 2017 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .