کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > معاونت ها > معاونت پژوهشی و فناوری > گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

اسداله محمدنژاد مسئول شبکه دانشگاه معاونت پژوهشی و فناوری گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای 3861-5000 31533861-31535000 33365311 31539500 admin@semnan.ac.ir net@semnan.ac.ir - مسئول شبکه دانشگاه - سرویس اینترنت - مرکز داده پردیس 1 - سازمان مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مجید افصحی رئیس گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای معاونت پژوهشی و فناوری گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای 3862 31533862 - - itmanager@semnan.ac.ir معاونت پژوهشی و فناوری - پردیس1 - معاونت پژوهشی و فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

علیرضا محمدنژاد کارشناس فناوری اطلاعات معاونت پژوهشی و فناوری گروه فناوری اطلاعات 3855 31533855 - - m1211 @ semnan.ac.ir - سامانه ها -پشتیبانی اتوماسیون اداری پردیس 1- سازمان مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- - مرکز توسعه و نگهداری سخت افزار معاونت پژوهشی و فناوری گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای 3859 31533859 - - - - - پردیس 1 - ستاد مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مریم طوسی کارشناس مسئول امور انفورماتیک دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر سایت کامپیوتر-گروه فناوری اطلاعات وخدمات رایانه ای روزهای فرد 3230 روزهای زوج 3832 روزهای فرد 31533230 روزهای زوج 31533832 روزهای فرد 33654159 - m_toosi@staff.semnan.ac.ir - - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سهیلا کردی انجام امور مرکز آپا معاونت پژوهشی و فناوری مرکز آپا ( امنیت شبکه های کامپیوتری) 3891 31533891 - - - - - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد شهاب کارشناس فناوری اطلاعات معاونت پژوهشی و فناوری فناوری اطلاعات 3859-5006 31533859-31535006 - 33654136 shahab@semnan.ac.ir - - پردیس شماره -1 مرکز فناوری اطلاعات
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

محمد رزاقی کارشناس نرم افزار معاونت پژوهشی و فناوری گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای 3907-5001 31533907-31535001 - - razzaghi{at}semnan.ac.ir - کارشناس نرم افزار | برنامه نویس پردیس 1 - سازمان مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
امیرحسین مولایی کارشناس فناوری اطلاعات معاونت پژوهشی و فناوری فناوری اطلاعات 5003 31535003 - - support2@ semnan.ac.ir - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حمیدرضا دیهیم فر کارشناس فناوری اطلاعات معاونت پژوهشی و فناوری فناوری اطلاعات 3832-5002 31533832-31535002 - - hr.deihimfar @ semnan.ac.ir - - -
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .