کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > معاونت ها > معاونت پژوهشی و فناوری > مدیریت فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حمیدرضا دیهیم فر کارشناس فناوری اطلاعات معاونت پژوهشی و فناوری فناوری اطلاعات 5002 31535002 - - hr.deihimfar @ semnan.ac.ir - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

محمد رزاقی کارشناس نرم افزار معاونت پژوهشی و فناوری گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای 5001 31535001 - 31539501 razzaghi{at}semnan.ac.ir - کارشناس نرم افزار | برنامه نویس پردیس 1 - سازمان مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد شهاب کارشناس فناوری اطلاعات معاونت پژوهشی و فناوری فناوری اطلاعات 5006 31535006 - 31539500 shahab@semnan.ac.ir - - پردیس شماره -1 مرکز فناوری اطلاعات
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد صدفی درویش کارشناس تولید نرم افزار معاونت پژوهشی و فناوری واحد فناوری اطلاعات 5032 31535032 - - - - - پردیس 1- سازمان مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مریم طوسی کارشناس مسئول امور انفورماتیک دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر گروه فناوری اطلاعات وخدمات رایانه ای-سایت کامپیوتر روزهای زوج 5009 روزهای فرد 5730 روزهای زوج 31535009 روزهای فرد 31535730 - - m_toosi@staff.semnan.ac.ir - - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
کوشا عابدینی نسب کارشناس تولید نرم افزار معاونت پژوهشی و فناوری واحد فناوری اطلاعات 5011 31535011 - - - - - پردیس 1- سازمان مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- فکس فناوری اطلاعات - معاونت پژوهشی و فناوری فناوری اطلاعات 5000 31535000 - 315339500 - - - پردیس 1- سازمان مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

علیرضا محمدنژاد کارشناس فناوری اطلاعات معاونت پژوهشی و فناوری گروه فناوری اطلاعات 5007 31535007 - - m1211 @ semnan.ac.ir - سامانه ها -پشتیبانی اتوماسیون اداری پردیس 1- سازمان مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

اسداله محمدنژاد مسئول شبکه دانشگاه معاونت پژوهشی و فناوری گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای 5000 31535000 33365311 31539500 admin @ semnan.ac.ir net @ semnan.ac.ir - مسئول شبکه دانشگاه - سرویس اینترنت - مرکز داده پردیس 1 - سازمان مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
رحمان معرفت مدیر فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای معاونت پژوهشی و فناوری فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای 5008 31535008 - - itmanager@semnan.ac.ir معاونت پژوهشی و فناوری - پردیس1 - معاونت پژوهشی و فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
امیرحسین مولایی کارشناس فناوری اطلاعات معاونت پژوهشی و فناوری فناوری اطلاعات 5003 31535003 - - support2@ semnan.ac.ir - - -
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .